જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

Improve your WP security with powerful one-click tools like backup, WAF, and malware scan. Includes…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SecuPress Free — WordPress Security

Protect your WordPress with SecuPress, analyze and ensure the safety of your website daily.


SecuPress 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Surbma | GDPR Multisite Privacy

A GDPR Multisite plugin, that adds special privileges to a subsite Administrator for Privacy settings.


Surbma 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TrulyLegit | TrulyBadge

Build an instant assurance of trust with Truly Legit’s trust badges & turn distrusting online…


Truly Legit 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે