Rewrite

Rewrite – A WordPress plugin to manage URL rewrite. Edit/add/backup/restore/reorder/test rewrite rule in easy way.


takien 500+ સક્રિય સ્થાપનો 3.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP SEF Urls

Search Engine Friendly urls for Wordpress


Santiaga 40+ સક્રિય સ્થાપનો 3.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે