વૂકૉમેર્સ

દિવસમાં ઓનલાઈન સ્ટોર શરૂ કરવા અને તેને વર્ષો સુધી વધવા માટે તમારે જે જોઈએ તે…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TI WooCommerce Wishlist

Boost your sales with a free WooCommerce Wishlist feature. Let your customers save and share…


TemplateInvaders 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Easy PayPal & Stripe Buy Now Button

Add a PayPal Buy Now Button to your website and start selling with PayPal and…


Scott Paterson 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Omnibus — show the lowest price

The plugin adds price compatibility with the EU Omnibus Directive.


Marcin Pietrzak 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Spreadshop Plugin

Easily integrate the Spreadshop system into your WordPress blog or business page, instantly adding a…


Robert Schulz (sprd.net AG) 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Single Page Checkout

Woocommerce Single Page Checkout , that shows checkout and cart in one page.


Brij Raj Singh 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shop Page WP

Create an affiliate shop page on your website. Simple to setup and add products to…


Leon Magee, Justin McChesney-Wachs 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce for Logged-in Users

Set the WooCommerce Shop only for logged-in users. Just activate the plugin.


Rahmon 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ShopWP

Sell Shopify Products on WordPress. Display a simple buy button—or build a complex storefront. Power…


ShopWP 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Prices

This plugin allows for custom editing of product prices in WooCommerce.


sydcode 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.7.41 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP-Spreadplugin

This plugin uses the Spreadshirt API to list articles and let your customers order articles…


Thimo Grauerholz 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WC Booster

WC Booster adds custom carts, quick previews, and streamlined checkout to enhance WooCommerce. Boost your…


Eagle Vision IT 900+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 16 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે