વૂકૉમેર્સ

વૂકૉમેર્સ is the world’s most popular open-source eCommerce solution.


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Facebook for WooCommerce

Get the Official Facebook for WooCommerce plugin for two powerful ways to help grow your…


Facebook 800,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TI WooCommerce Wishlist

Add WooCommerce Wishlist functionality to your store for free. Allows your store guests and customers…


TemplateInvaders 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP eCommerce

WP eCommerce is a free, powerful plugin that empowers you to sell anything online, quickly…


WP eCommerce 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Product Stock Alert

Alert your customer when a product of her choice is available again.


WC Marketplace 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Spreadshop Plugin

Easily integrate the Spreadshop system into your WordPress blog or business page, instantly adding a…


Robert Schulz (sprd.net AG) 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Single Page Checkout

Woocommerce Single Page Checkout , that shows checkout and cart in one page.


Brij Raj Singh 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shop Page WP

Create an affiliate shop page on your website. Simple to setup and add products to…


Leon Magee, Justin McChesney-Wachs 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mobile Assistant Connector

This plugin allows you to keep your online business under control wherever you are.


eMagicOne 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Minimum Purchase for WooCommerce

This plugin allows you to set up minimum purchase rules for products in your store.…


Vark 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Menu Extension

You can now add woocommerce links in your WP menus.


August Infotech 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ShopWP

Display and sell Shopify products on WordPress. Embed your Shopify products using shortcodes or blocks…


ShopWP 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Woo Total Sales

This plugin facilitates extended overview of WooCommerce dashboard sales status. Additionally, it can be used…


Sh Shanker 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce for Logged-in Users

Set the WooCommerce Shop only for logged-in users. Just activate the plugin.


Rahmon 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Prices

This plugin allows for custom editing of product prices in WooCommerce.


sydcode 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.7.40 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે