વૂકૉમેર્સ

દિવસમાં ઓનલાઈન સ્ટોર શરૂ કરવા અને તેને વર્ષો સુધી વધવા માટે તમારે જે જોઈએ તે…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Facebook for WooCommerce

Get the Official Facebook for WooCommerce plugin for two powerful ways to help grow your…


Facebook 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TI WooCommerce Wishlist

Boost your sales with a free WooCommerce Wishlist feature. Let your customers save and share…


TemplateInvaders 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Easy PayPal & Stripe Buy Now Button

Add a PayPal Buy Now Button to your website and start selling with PayPal and…


Scott Paterson 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Product Stock Alert

Alert your customer when a product of her choice is available again.


MultiVendorX 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP eCommerce

WP eCommerce is a free, powerful plugin that empowers you to sell anything online, quickly…


WP eCommerce 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Single Page Checkout

Woocommerce Single Page Checkout , that shows checkout and cart in one page.


Brij Raj Singh 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Spreadshop Plugin

Easily integrate the Spreadshop system into your WordPress blog or business page, instantly adding a…


Robert Schulz (sprd.net AG) 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shop Page WP

Create an affiliate shop page on your website. Simple to setup and add products to…


Leon Magee, Justin McChesney-Wachs 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mobile Assistant Connector

This plugin allows you to keep your online business under control wherever you are.


eMagicOne 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Minimum Purchase for WooCommerce

This plugin allows you to set up minimum purchase rules for products in your store.…


Vark 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Menu Extension

You can now add woocommerce links in your WP menus.


August Infotech 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.13 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ShopWP

Display and sell Shopify products on WordPress. Embed your Shopify products using shortcodes or blocks…


ShopWP 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે