વૂકૉમેર્સ

વૂકૉમેર્સ is the world’s most popular open-source eCommerce solution.


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ecwid Ecommerce Shopping Cart

Powerful, easy to use ecommerce shopping cart for WordPress. Sell on Facebook and Instagram. iPhone…


Ecwid Ecommerce 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress Simple Shopping Cart

Very easy to use Simple WordPress PayPal Shopping Cart Plugin. Great for selling products online…


Tips and Tricks HQ, Ruhul Amin, mra13 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shopping Cart & eCommerce Store

A FREE WordPress eCommerce & WordPress Shopping Cart plugin that can sell products, subscriptions, downloads,…


WP EasyCart 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Cart Count Shortcode

Display a link to your shopping cart with the item count anywhere on your site…


Pronto Tools 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.21 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Easy PayPal Shopping Cart

Add a PayPal Shopping Cart to your website and start selling today. No Coding Required.…


Scott Paterson 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Payment Gateway – Inspire

Accept all major credit cards directly on your WooCommerce site via this seamless and secure…


innerfire 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shopify Importer

Import products from a Shopify.com online store into your blog.


Katz Web Services, Inc. 200+ સક્રિય સ્થાપનો 4.0.37 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Payment Gateway – Nochex

Accept all major credit cards directly on your WooCommerce site using the Nochex payment gateway.…


Nochex Ltd 100+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Zuppler Online Ordering

Zuppler Online Ordering Plugin enables customers to order food online directly from restaurant website.


Zuppler Dev Team 70+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.29 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

EZ PayPal

EZ PayPal gets you started with your online business. Use PayPal IPN, sell digital goods…


Manoj Thulasidas 70+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.21 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે