Sticky add to cart for WooCommerce

The WooCommerce Sticky Add to Cart plugin displays a mini content bar at the top…


Magnigenie 200+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Sticky Add to Cart

Move old add to cart button for woocommerce plugin to fix at the end of…


Spider Soft 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે