Dashboard Sticky Notes

This plugin adds the functionality to add sticky notes into the dashboard.


Hiroaki Miyashita 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Site Sticky Notes

Add sticky notes directly to website content.


Kegan Quimby 30+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Sticky Notes

Add simple sticky notes in the WordPress admin bar.


ka2 20+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ASN(Admin Sticky Notes)

ASN(Admin Sticky Notes) is use for creating notes during your admin side work. it help…


Farhan Girach 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે