Google Web Fonts Customizer (GWFC)

This plugin integrates WordPress Customizer with Google Web Fonts, to add and use google fonts…


Chanif Al-Fath 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.9.40 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે