બડ્ડીપ્રેસ

બડ્ડીપ્રેસ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Extended CRM for Users Insights

Extends the CRM functionality of Users Insights – adds new management options to the user…


denizz 600+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

User Groups Restrictions

Extend of user-groups plugin, this plugin allows you to restrict access to users groups in…


Amaury Balmer, Alexandre Sadowski 30+ સક્રિય સ્થાપનો 3.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે