બડ્ડીપ્રેસ

બડ્ડીપ્રેસ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ultimate Member Profile Tabs

Easily add custom profile tabs to your Ultimate Member user profiles.


PlusPlugins 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.18 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

User Management

User Import Export plugin allows you to export and import WordPress Users and Roles.


WPExperts 60+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Custom Author Profiles

Custom Author Profiles is a simple plugin that allows you to add additional fields to…


USB Memory Direct 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.9.18 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે