વૂકૉમેર્સ

વૂકૉમેર્સ is the world’s most popular open-source eCommerce solution.


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WPC Smart Wishlist for WooCommerce

WPC Smart Wishlist is a simple but powerful tool that can help your customer save…


WPClever 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WPC Smart Compare for WooCommerce

WPC Smart Compare is an extension of WooCommerce plugin that allows your users to compare…


WPClever 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WPC Smart Quick View for WooCommerce

WPC Smart Quick View allows users to get a quick look of products without opening…


WPClever 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce – MailerLite

Welcome to the Official MailerLite integration for WooCommerce. MailerLite is the email marketing tool that…


MailerLite 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WPC Fly Cart for WooCommerce

WPC Fly Cart is an interaction mini cart with many styles and effects for WooCommerce.…


WPClever 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Woo Custom Emails Per Product

Easily add custom content for each product into the default WooCommerce receipt emails.


Alex Mustin 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Woo Custom Stock Status

Write the custom stock status with different colors for each woocommerce product, to show in…


Softound Solutions 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Insight Swatches

Insight Swatches provides a much nicer way to display variations of variable products. This plugin…


ThemeMove 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Disable WooCommerce Reviews

Disable reviews for all WooCommerce products on your site.


pipdig 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Abandoned Cart Recovery for WooCommerce

What is WooCommerce Abandoned Cart Recovery? WooCommerce Abandoned Cart Recovery is a WooCommerce extension which…


VillaTheme 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે