WP ફોટો આલ્બમ પ્લસ

વર્ણન

This plugin is more than just a photo album plugin, it is a complete, highly customizable multimedia content management and display system.

Features:

 • Any number of albums that contain any type of multimedia file as well as sub albums
 • Full control over the display sizes, responsive as well as static
 • Full control over links from any type of image
 • Full control over metadata: exif, iptc can be used by keywords in item descriptions
 • Up to 10 custom defined meta data fields, for albums and for media items
 • Front-end uploads
 • Bulk imports
 • Built-in lightbox overlay system
 • Built-in Google Maps to display maps based on the photo gpx exif data
 • Built-in search functions on a.o. keywords and tags
 • A customizable rating system
 • Commenting system
 • Moderate user uploads and comments
 • Configurable email notification system
 • 20 widgets a.o. upload, slideshow, photo of the day, top rated and commented items and many more
 • Supports Cloudinary cloud storage service
 • Supports Fotomoto print service
 • Required maintenace is fully executed by background processes (cron jobs)
 • Extended error/event logging system
 • Extended documentation site: https://wppa.nl/

Plugin Admin Features:

You can find the plugin admin section under Menu Photo Albums on the admin screen.

 • Albums: Create and manage Albums.
 • Upload: To upload photos to an album you created.
 • Import: To bulk import items to an album that are previously been ftp’d.
 • Moderate: Change status of pending
 • Export: To export albums
 • Settings: To control the various settings to customize your needs.
 • photo of the day widget settings
 • Help & Info: Credits and link to the documentation site

Translations:

Privacy Policy

 • When you leave a comment on a photo or other media item on this site, we send your name, email address, IP address and comment text to the server.
 • When you enter a rating on a photo or other media item on this site, we send your (login)name or IP address and your rating to the server.
 • When you upload a photo or other media item on this site, we send your name to the server.
 • If the photo contains EXIF or IPTC data, this data may – dependant of the configuration – be saved on the server.
 • If the photo contains GPX location data, this data will be saved on the server.
 • If visit the site, the pages you visit, the photos you watch and your IP address will be saved on the server for statistical purposes in your session information. This information will be anonimized after one hour and removed after 24 hours.

About and Credits

 • WP Photo Album Plus is extended with many new features and is maintained by J.N. Breetvelt, ( http://www.opajaap.nl/ ) a.k.a. OpaJaap
 • Thanx to R.J. Kaplan for WP Photo Album 1.5.1, the basis of this plugin.

Licence

WP Photo Album is released under the GNU GPL licence. ( http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html )

સ્ક્રીનશોટ

 • Typical display of album covers
 • Typical display of thumbnails as seen by the owner of the photos and the administrator
 • Upper part of a slideshow
 • Lower part of a slideshow, including filmstrip, rating and comment sections and exif data. all included optional features
 • Album admin: the table of albums
 • Album admin: the album specifications edit screen
 • Album admin: edit photo information screen
 • Bulk edit photo information screen
 • Photo sequence editor screen
 • Comment admin and moderation screen
 • Photo of the day configuration screen
 • Embedded lightbox example
 • The quick setup screen

Blocks

This plugin provides 5 blocks.

 • WPPA Upload
 • WPPA+ photo
 • WPPA general
 • WPPA slideshow
 • WPPA potd

સ્થાપન

 • Standard from the plugins page

Requirements

 • The theme should have a call to wp_head() in its header.php file and wp_footer() in its footer.php file.
 • The theme should load enqueued scripts in the header if the scripts are enqueued without the $in_footer switch (like wppa.js and jQuery).
 • The theme should not prevent this plugin from loading the jQuery library in its default wp manner, i.e. the library jQuery in safe mode (uses jQuery() and not $()).
 • The theme should not use remove_action() or remove_all_actions() when it affects actions added by wppa+.
  Most themes comply with these requirements.
  However, check these requirements in case of problems with new installations with themes you never had used before with wppa+ or when you modified your theme.
 • The server should have at least 64MB of memory.

એફએક્યુ (FAQ)

What do i have to do when converting to multisite?

Which other plugins do you recommend to use with WPPA+, and which not?

 • Recommended plugins: qTranslate, Comet Cache, Cube Points, Simple Cart & Buy Now.
 • Plugins that break up WPPA+: My Live Signature.
 • Google Analytics for WordPress will break the slideshow in most cases when Track outbound clicks & downloads: has been checked in its configuration.

Which themes have problems with wppa+ ?

 • Photocrati has a problem with the wppa+ embedded lightbox when using page templates with sidebar.

Are there special requirements for responsive (mobile) themes?

 • No, WPPA+ is responsive by default

After update, many things seem to go wrong

 • After an update, always clear your browser cache (CTRL+F5) and clear your temp internetfiles, this will ensure the new versions of js files will be loaded.
 • And – most important – if you use a server side caching program (like W3 Total Cache) clear its cache.
 • Make sure any minifying plugin (like W3 Total Cache) is also reset to make sure the new version files are used.
 • Visit the Photo Albums -> Settings page -> Table VIII-A1 and press Do it!
 • When upload fails after an upgrade, one or more columns may be added to one of the db tables. In rare cases this may have been failed.
  Unfortunately this is hard to determine.
  If this happens, make sure (ask your hosting provider) that you have all the rights to modify db tables and run action Table VII-A1 again.

How does the search widget work?

 • See the documentation on the WPPA+ Docs & Demos site: https://wppa.nl/docs-by-subject/search/regular-search/

How can i translate the plugin into my language?

 • See the translators handbook: https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/
 • Here is the polyglot page for this plugin: https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/wp-photo-album-plus

How do i install a hotfix?

 • See the documentation on the WPPA+ Docs & Demos site: https://wppa.nl/docs-by-subject/development-version/

સમીક્ષાઓ

જાન્યુઆરી 19, 2024
Our website has used this plugin for our Photography galleries for some time now. It is the best one out there in my opinion. The author Jacob is very pro-active and extremely helpful, resolving issues very quickly. Highly recommended plugin.
મે 10, 2023
Plugin is great and really powerful with lots of settings. But it ”eats” a lot of memory so other plugins stopped working. I do not need all those numerous settings, I just need a gallery with possibility for users to download and comment pictures from frontend, so I decided to look for another decision. I`ve made contribution in translating this plugin into Ukrainian. Wish you luck 🙂
ઓક્ટોબર 2, 2021
I wanted to display my photo on my website by allowing users to select an album with photos grouped by category (B&W, Landscape, People, etc.) from which they would see a gallery of thumbnails of all the images. By clicking on the thumbnail they could see a larger version of the image. Finally, if they are interested in buying the image they can click on the large version which takes them to my third-party order fulfillment site. WP Photo Album Plus was the only plugin the could provide this type of functionality that I could find. It works great. The developer, Jacob N. Breetvelt, is very responsive and helpful also if there is ever an issue or question. I highly recommend this plugin.
માર્ચ 14, 2021
I use WP Photo Album Plus for the presentation of historical postcards. It is a fantastically powerful tool with a lot of possibilities. Especially the mass import of images with the corresponding data as CSV file were crucial for me. But the other functions are also impressive with very many setting options. Furthermore, the very fast support for questions of understanding or also function extensions is extremely good. Many thanks to Jakob and the other supporters.
માર્ચ 2, 2021
Already 6000 albums and nearly 50000 photos in my website and it works perfectly, and “cherry on the cake” the support is very responsive and open to changes. Great plugin, great developer.
199 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“WP ફોટો આલ્બમ પ્લસ” નું 13 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“WP ફોટો આલ્બમ પ્લસ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

See for the full changelog: The documentation website