ડાઉનલોડ

તાજેતરની રીલીઝ

4.9.6 મે 22, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)

4.9 શાખા

4.9.6 મે 22, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.5 એપ્રિલ 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.4 ફેબ્રુવારી 14, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.2 જાન્યુઆરી 16, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.1 નવેમ્બર 29, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9 નવેમ્બર 16, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.8 શાખા

4.8.6 એપ્રિલ 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.5 જાન્યુઆરી 16, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.4 નવેમ્બર 29, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.3 નવેમ્બર 14, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.2 ઓક્ટોબર 17, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.1 ઓગસ્ટ 31, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8 જૂન 8, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 શાખા

4.7.10 એપ્રિલ 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.9 જાન્યુઆરી 17, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.8 નવેમ્બર 29, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.7 નવેમ્બર 14, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.6 સપ્ટેમ્બર 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.5 જૂન 11, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.4 એપ્રિલ 22, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.3 એપ્રિલ 5, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.2 ફેબ્રુવારી 21, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.1 જાન્યુઆરી 12, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7 જાન્યુઆરી 10, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.6 શાખા

4.6.11 એપ્રિલ 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.10 જાન્યુઆરી 17, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.9 નવેમ્બર 29, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.8 નવેમ્બર 14, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.7 સપ્ટેમ્બર 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.6 મે 17, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.5 એપ્રિલ 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.4 માર્ચ 6, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.3 જાન્યુઆરી 26, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.2 જાન્યુઆરી 11, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.1 ઓક્ટોબર 8, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6 સપ્ટેમ્બર 4, 2016 zip (md5) tar.gz (md5)