તાજેતરની રીલીઝ

4.7.4 22-એપ્રિલ-2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 શાખા

4.7.4 22-એપ્રિલ-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.3 05-એપ્રિલ-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.2 21-ફેબ્રુવારી-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.1 12-જાન્યુઆરી-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7 10-જાન્યુઆરી-2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.6 શાખા

4.6.5 20-એપ્રિલ-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.4 06-માર્ચ-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.3 26-જાન્યુઆરી-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.2 11-જાન્યુઆરી-2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6.1 08-ઓક્ટોબર-2016 zip (md5) tar.gz (md5)
4.6 04-સપ્ટેમ્બર-2016 zip (md5) tar.gz (md5)