મીટઅપ્સ

વર્ડપ્રેસ મીટઅપ્સ સ્થાનિક છે જ્યાં બધા ભેગા મળીને વર્ડપ્રેસ વિષે વાતચીત કરે છે.

વર્ડપ્રેસ મીટઅપ્સ સ્વયંસેવકો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. ઘણાં ગ્રુપ મહિનામાં એક વાર નક્કી થયેલી જગ્યાએ ભેગા થાય છે.

નીચે ની વર્ડપ્રેસ મીટઅપ્સ ની યાદી સ્થાન પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવી છે.

અમદાવાદ

અમદાવાદ વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

સુરત

સુરત વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

આગ્રા

આગ્રા વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

ઉદયપુર

ઉદયપુર વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

કાનપુર

વર્ડપ્રેસ કાનપુર મીટઅપ

કોચી

કોચી વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

કોલ્હાપુર

કોલ્હાપુર વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

ચંદીગઢ

ચંદીગઢ વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

નાગપુર

નાગપુર વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

પુણે

પુણે વર્ડપ્રેસ નોલેજ એક્સચેન્જ

ભોપાલ

વર્ડપ્રેસ ભોપાલ મીટઅપ

મુંબઇ

મુંબઇ વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

લખનૌ

લખનૌ વર્ડપ્રેસ મીટઅપ

હૈદરાબાદ

હૈદરાબાદ વર્ડપ્રેસ મીટઅપ