ફીચર્ડ પ્લગિન

જુઓ બધા ફીચર્ડ પ્લગિન

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, Elasticsearch-powered search, social…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

લોકપ્રિય પ્લગિન

જુઓ બધા લોકપ્રિય પ્લગિન

કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, Elasticsearch-powered search, social…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

બીટા પ્લગિન

જુઓ બધા બીટા પ્લગિન

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 400+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ગુટેનબર્ગ

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Application Passwords

A feature plugin for core to provide Application Passwords


George Stephanis 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે