ફીચર્ડ પ્લગિન

જુઓ બધા ફીચર્ડ પ્લગિન

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The ideal plugin for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection, backups, security,…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ગુટેનબર્ગ

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Classic Editor

Restores the Classic Editor and the old-style Edit Post screen layout (TinyMCE, Meta boxes, etc.).…


WordPress Contributors 500,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0-beta1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

લોકપ્રિય પ્લગિન

જુઓ બધા લોકપ્રિય પ્લગિન

કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The ideal plugin for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection, backups, security,…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

બીટા પ્લગિન

જુઓ બધા બીટા પ્લગિન

ગુટેનબર્ગ

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે