ફીચર્ડ પ્લગિન

જુઓ બધા ફીચર્ડ પ્લગિન

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 22 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

bbPress

bbPress is forum software, made the WordPress way.


The bbPress Community 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

લોકપ્રિય પ્લગિન

જુઓ બધા લોકપ્રિય પ્લગિન

કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

બીટા પ્લગિન

જુઓ બધા બીટા પ્લગિન

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Application Passwords

A feature plugin for core to provide Application Passwords


George Stephanis 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે