ફીચર્ડ પ્લગિન

જુઓ બધા ફીચર્ડ પ્લગિન

એકીસમેટ

Akismet checks your comments against the Akismet Web service to see if they look like…


Automattic 3+ million active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 મહિના ago

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 3+ million active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 અઠવાડિયા ago

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 1+ million active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 3 મહિના ago

bbPress

bbPress is forum software, made the WordPress way.


The bbPress Community 300,000+ active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 5 મહિના ago

લોકપ્રિય પ્લગિન

જુઓ બધા લોકપ્રિય પ્લગિન

કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 3+ million active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 મહિના ago

એકીસમેટ

Akismet checks your comments against the Akismet Web service to see if they look like…


Automattic 3+ million active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 મહિના ago

Yoast SEO

WordPress out of the box is already technically quite a good platform for SEO. This…


Team Yoast 3+ million active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 અઠવાડિયા ago

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 3+ million active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 અઠવાડિયા ago

બીટા પ્લગિન

જુઓ બધા બીટા પ્લગિન

Shortcake (Shortcode UI)

Shortcake makes using WordPress shortcodes a piece of cake.


Fusion Engineering and community 10,000+ active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 1 મહિનો ago

Front-end Editor for WordPress

A simple way to write with WordPress.


Ella Iseulde Van Dorpe 2,000+ active installs 4.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 8 મહિના ago

Application Passwords

A feature plugin for core to provide Application Passwords


George Stephanis 1,000+ active installs 4.5.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 1 વર્ષ ago