ફીચર્ડ પ્લગિન

જુઓ બધા ફીચર્ડ પ્લગિન

એકીસમેટ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 4+ મિલિયન active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 1+ મિલિયન active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

bbPress

bbPress is forum software, made the WordPress way.


The bbPress Community 300,000+ active installations 4.7.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

લોકપ્રિય પ્લગિન

જુઓ બધા લોકપ્રિય પ્લગિન

કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ મિલિયન active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકીસમેટ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 4+ મિલિયન active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

બીટા પ્લગિન

જુઓ બધા બીટા પ્લગિન

Dark Mode

Let's your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 20+ active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 30+ active installations 4.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Gutenberg

Block editor for WordPress. This is the development plugin for the new block editor in…


Gutenberg Team 2,000+ active installations 4.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે