ફીચર્ડ પ્લગિન

જુઓ બધા ફીચર્ડ પ્લગિન

એકીસમેટ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 3+ million active installs 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 1 મહિનો ago

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 3+ million active installs 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 અઠવાડિયા ago

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 1+ million active installs 4.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 5 મહિના ago

bbPress

bbPress is forum software, made the WordPress way.


The bbPress Community 300,000+ active installs 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 7 મહિના ago

લોકપ્રિય પ્લગિન

જુઓ બધા લોકપ્રિય પ્લગિન

કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 3+ million active installs 4.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 3 અઠવાડિયા ago

એકીસમેટ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 3+ million active installs 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 1 મહિનો ago

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 3+ million active installs 4.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 અઠવાડિયા ago

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 3+ million active installs 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 અઠવાડિયા ago

બીટા પ્લગિન

જુઓ બધા બીટા પ્લગિન

Shortcake (Shortcode UI)

Shortcake makes using WordPress shortcodes a piece of cake.


Fusion Engineering and community 20,000+ active installs 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 2 મહિના ago

Front-end Editor for WordPress

A simple way to write with WordPress.


Ella Iseulde Van Dorpe 2,000+ active installs 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 10 મહિના ago

Application Passwords

A feature plugin for core to provide Application Passwords


George Stephanis 2,000+ active installs 4.5.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે Updated 1 વર્ષ ago