ફીચર્ડ પ્લગિન

જુઓ બધા ફીચર્ડ પ્લગિન

એકીસમેટ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

bbPress

bbPress is forum software, made the WordPress way.


The bbPress Community 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

લોકપ્રિય પ્લગિન

જુઓ બધા લોકપ્રિય પ્લગિન

કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકીસમેટ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,…


Automattic 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

બીટા પ્લગિન

જુઓ બધા બીટા પ્લગિન

Gutenberg

Block editor for WordPress. This is the development plugin for the new block editor in…


Gutenberg Team 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Core Media Widgets

Feature plugin for introducing new core media widgets for images, audio, and video.


WordPress.org 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.0-alpha સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customizer UI Experiments

This plugin is an ongoing WordPress core feature-plugin that facilitates testing smaller user-oriented features and…


The Customizer Team 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે