એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack દ્વારા WordPress.com

આંકડા, સંબંધિત પોસ્ટ્સ, શોધ એંજીન ઑપ્ટિમાઇઝેશન, સામાજિક વહેંચણી, સુરક્ષા, બેકઅપ્સ, સુરક્ષા અને વધુ માટે આદર્શ…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

બડ્ડીપ્રેસ

બડ્ડીપ્રેસ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ગુટેનબર્ગ

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Health Check & Troubleshooting

Health Check identifies common problems, and helps you troubleshoot plugin and theme conflicts.


The WordPress.org community 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે