તમારુ પ્લગઇન ઉમેરો

Before you submit your plugin, we ask you to review our Guidelines and read the Frequently Asked Questions. A brief selections of common questions are listed below the form.

તમે નવું પ્લગિન અપલોડ કરો તે પહેલાં, લોગ ઇન કરો.

સબમિટ કરયા પછી, તમારા પ્લગિનને કોઈપણ સામાન્ય ભૂલો માટે મેન્યુઅલી સમીક્ષા કરવામાં આવશે તેમજ તે તમામ દિશાનિર્દેશો નું પાલન કરે છે તેની ખાતરી કરશે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સમીક્ષા કરવા માટે કેટલો સમય લાગશે?

This is in the Developer FAQ. It takes anywhere between 1 and 10 days. We attempt to review all plugins within 5 business days of submission, but the process takes as long as it takes, depending on the complexity of your plugin.

મારા પ્લગિન નું યુઆરએલ શું હશે?

Your plugin’s URL will be populated based on the value of Plugin Name in your main plugin file (the one with the plugin headers). If you set yours as Plugin Name: Boaty McBoatface then your URL will be https://wordpress.org/plugins/boaty-mcboatface and your slug will be boaty-mcboatface for example. If there is an existing plugin with your name, then you will be boaty-mcboatface-2 and so on. It behaves exactly like WordPress post names.

Once your plugin is approved, it cannot be renamed.

મેં મારા પ્લગિનના નામમાં ભૂલ કરી છે. શું હું ફરીથી સબમિટ કરી શકું?

Please don’t! Instead email plugins@wordpress.org and we can rename your plugin as long as it’s not approved. Since we check emails first, the odds are we’ll catch it. If we don’t, just email us and explain the mistake. We’ll explain what to do.

Why can't I submit a plugin with certain display names?

Certain plugin names are prohibited due to trademark abuse. Similarly, we prevent their use in plugin slugs entirely for your protection.