WP Basic Authentication

Basic Authentication for protected your development WordPress site like .htpasswd


NuttTaro 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Lightweb Media Basic Authentication

Lightweb Media Basic Authentication for protected your development WordPress site like .htpasswd


Sebastian Weiß 30+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress .htpasswd Generator

Sync your WordPress users with .htpasswd file for enabling Apache (2.2.18 and above) basic authentication…


Andrea Como 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.32 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે