બડ્ડીપ્રેસ

Get together safely, in your own way, in WordPress.


The BuddyPress Community 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

wpForo Forum

Number one WordPress forum plugin. Full-fledged forum solution with modern and responsive forum design. Community…


gVectors Team 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SpeakOut! Email Petitions

SpeakOut! Email Petitions makes it easy to add petitions to your website and rally your…


Steve D 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BP Search Block

The BP Search Block is a BuddyPress Block to search for activities, members, groups, sites…


The BuddyPress Community 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

IntenseDebate Comments

IntenseDebate comments enhance and encourage conversation on your blog. Build your reader community, increase your…


IntenseDebate & Automattic 700+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

GraphComment Comment system

Conversational & Social Engagement suite for discussions without Trolls & easy reading. Keys to building…


GraphComment 600+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે