કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Widgets

Beautifully display social media and contact information on your website with these simple widgets.


GoDaddy 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Call Now Button

A very simple yet very effective plugin that adds a Call Now button to your…


Jerry Rietveld 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by BestWebSoft

Simple contact form plugin any WordPress website must have.


BestWebSoft 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form, Drag and Drop Form Builder for WordPress – Everest Forms

Drag and Drop contact form builder to easily create simple to complex forms for any…


WPEverest 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form 7 Dynamic Text Extension

This plugin provides 2 new tag types for the Contact Form 7 Plugin. It allows…


Chris Mavricos, SevenSpark 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Social Chat

Formerly "WhatsApp Chat". This plugin allows your site visitors and customers to contact you or…


QuadLayers 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by WD – responsive drag & drop contact form builder tool

Contact Form by WD plugin is a simple contact form builder tool, which allows the…


WebDorado Form Builder Team 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Builder – a plugin for creating contact and feedback forms

Contact Form Builder is an intuitive tool for creating responsive contact forms by rearranging and…


WebDorado 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Sticky Side Buttons

Flexible button creator allowing you to stick floating buttons to the side of your site.


Maeve Lander 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Clean and Simple

A clean and simple AJAX contact form with Google reCAPTCHA, Twitter Bootstrap markup and Akismet…


Meghan Nicholas 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.10 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Email

Contact form with visual form builder. Contact form that sends the data to email, to…


CodePeople 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form to Manage and respond to conversations with customers — HappyForms

The WordPress form builder you need to manage and respond to conversations with customers. Easily…


The Theme Foundry 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by Supsystic

Contact Form Builder with drag-and-drop editor to create responsive, mobile ready contact forms in a…


supsystic.com 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Very Simple Contact Form

This is a lightweight plugin to create a customized contact form. Add shortcode [contact] on…


Guido 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form & Lead Form Elementor Addon

Creating a contact form has never been so easy. Integrate forms anywhere at your website…


ThemeHunk 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે