વૂકૉમેર્સ

વૂકૉમેર્સ is the world’s most popular open-source eCommerce solution.


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mailchimp for WooCommerce

Connect your store to your Mailchimp audience to track sales, create targeted emails, send abandoned…


Mailchimp 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce PayPal Payments

PayPal's latest payments processing solution. Accept PayPal, Pay Later, credit/debit cards, alternative digital wallets and…


WooCommerce 500,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Admin

WooCommerce Admin is a new JavaScript-driven interface for managing your store. The plugin includes new…


WooCommerce 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Download Manager

This File Management & Digital Store plugin will help you to control file downloads &…


W3 Eden, Inc. 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Download Monitor

Download Monitor is a plugin for selling, uploading and managing downloads, tracking downloads and displaying…


WPChill 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TI WooCommerce Wishlist

Add WooCommerce Wishlist functionality to your store for free. Allow your store guests and customers…


TemplateInvaders 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Paid Memberships Pro – Restrict Member Access to Content, Courses, Communities – Free or Paid Subscriptions

WordPress membership plugin: restrict content, accept member subscriptions with recurring payment. Includes user registration, login,…


Paid Memberships Pro 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Razorpay for WooCommerce

Allows you to use Razorpay payment gateway with the WooCommerce plugin.


Team Razorpay 70,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Conversion Tracking

Adds various conversion tracking codes to cart, checkout, registration success and product page on WooCommerce


weDevs 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ecwid Ecommerce Shopping Cart

Powerful, easy to use ecommerce shopping cart for WordPress. Sell on Facebook and Instagram. iPhone…


Ecwid Ecommerce 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે