વૂકૉમેર્સ

Everything you need to launch an online store in days and keep it growing for…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce PayPal Payments

PayPal's latest payments processing solution. Accept PayPal, Pay Later, credit/debit cards, alternative digital wallets and…


WooCommerce 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mailchimp for WooCommerce

Connect your store to your Mailchimp audience to track sales, create targeted emails, send abandoned…


Mailchimp 500,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Download Manager

This File Management & Digital Store plugin will help you to control file downloads &…


W3 Eden, Inc. 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mercado Pago payments for WooCommerce

Offer to your clients the best experience in e-Commerce by using Mercado Pago as your…


Mercado Pago 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TI WooCommerce Wishlist

Boost your sales with a free WooCommerce Wishlist feature. Let your customers save and share…


TemplateInvaders 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 14 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Download Monitor

Download Monitor is a plugin for uploading and managing downloads, tracking downloads and displaying links.


WPChill 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Paid Memberships Pro – Restrict Member Access to Content, Courses, Communities – Free or Paid Subscriptions

WordPress membership plugin: restrict content, accept member subscriptions with recurring payment. Includes user registration, login,…


Paid Memberships Pro 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Razorpay for WooCommerce

Allows you to use Razorpay payment gateway with the WooCommerce plugin.


Team Razorpay 70,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Weight Based Shipping

Simple yet flexible weight-based shipping for WooCommerce


weightbasedshipping.com 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Conversion Tracking

Adds various conversion tracking codes to cart, checkout, registration success and product page on WooCommerce


weDevs 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Klarna Payments for WooCommerce

As opposed to Klarna Checkout, Payments are standalone payment methods. Complement your existing checkout experience…


krokedil, klarna, automattic 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે