વૂકૉમેર્સ

દિવસમાં ઓનલાઈન સ્ટોર શરૂ કરવા અને તેને વર્ષો સુધી વધવા માટે તમારે જે જોઈએ તે…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce PayPal Payments

PayPal's latest payment processing solution. Accept PayPal, Pay Later, credit/debit cards, alternative digital wallets and…


WooCommerce 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mailchimp for WooCommerce

Connect your store to your Mailchimp audience to track sales, create targeted emails, send abandoned…


Mailchimp 400,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TI WooCommerce Wishlist

Boost your sales with a free WooCommerce Wishlist feature. Let your customers save and share…


TemplateInvaders 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Download Manager

This File Management & Digital Store plugin will help you to control file downloads &…


W3 Eden, Inc. 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mercado Pago payments for WooCommerce

Offer to your clients the best experience in e-Commerce by using Mercado Pago as your…


Mercado Pago 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WC Custom Thank You

This free WooCommerce extension allows you to define a specific and custom Thank You page…


Nicola Mustone 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Download Monitor

Download Monitor is a plugin for uploading and managing downloads, tracking downloads and displaying links.


WPChill 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Weight Based Shipping

Simple yet flexible weight-based shipping for WooCommerce


weightbasedshipping.com 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WooCommerce Conversion Tracking

Adds various conversion tracking codes to cart, checkout, registration success and product page on WooCommerce


weDevs 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Klarna Payments for WooCommerce

As opposed to Klarna Checkout, Payments are standalone payment methods. Complement your existing checkout experience…


klarna 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ecwid Ecommerce Shopping Cart

Powerful, easy to use ecommerce shopping cart for WordPress. Sell on Facebook and Instagram. iPhone…


Ecwid Ecommerce 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે