કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mailchimp for WordPress

Mailchimp for WordPress, the #1 Mailchimp plugin.


ibericode 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mailchimp for WooCommerce

Join the 17 million customers who use Mailchimp, the world's largest marketing automation platform, to…


Mailchimp 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Newsletter

Add a real newsletter system to your blog. For free. With unlimited newsletters and subscribers.


Stefano Lissa & The Newsletter Team 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Disqus Comment System

Disqus is the web's most popular comment system. Use Disqus to increase engagement, retain readers,…


Disqus 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

GoDaddy Email Marketing

Add the GoDaddy Email Marketing plugin to your WordPress site! Easy to set up, the…


GoDaddy 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress Landing Page – Squeeze Page – Responsive Landing Page Builder Free – WP Lead Plus X

Landing page – squeeze page builder for any WordPress website, no matter theme you are…


Best WordPress Squeeze Page Plugin 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Post SMTP Mailer/Email Log

Send, log and troubleshoot your Outgoing Email easily. Supports everything: SMTP, Gmail, Mailgun, Mandril, SendGrid,…


Yehuda Hassine 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 23 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

MailPoet – emails and newsletters in WordPress

Send beautiful newsletters from WordPress. Collect subscribers with signup forms, automate your emails for WooCommerce,…


MailPoet 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SendGrid

Send emails and upload contacts through SendGrid from your WordPress installation using SMTP or API…


SendGrid 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.10 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Subscribe to Comments

Subscribe to Comments allows commenters on an entry to subscribe to e-mail notifications for subsequent…


Mark Jaquith 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Print, PDF, Email by PrintFriendly

The #1 Print, PDF, Email button. Stylish, full featured, customizable. Add custom header, footer, and…


Print, PDF, & Email by PrintFriendly 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by WD – responsive drag & drop contact form builder tool

Contact Form by WD plugin is a simple contact form builder tool, which allows the…


WebDorado Form Builder Team 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે