કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Form Maker by 10Web – Mobile-Friendly Drag & Drop Contact Form Builder

Form Maker is a user-friendly contact form builder that allows to create forms for any…


10Web Form Builder Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Testimonials by WooThemes

Show off what your customers are saying about your business and how great they say…


WooThemes 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.9.27 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Builder – a plugin for creating contact and feedback forms

Contact Form Builder is an intuitive tool for creating responsive contact forms by rearranging and…


WebDorado 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BNE Testimonials

Display testimonials and reviews on any page or widget area as list or slider. Upgrade…


Kerry Kline 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Multiline files upload for contact form 7

Multiline files upload for contact form 7


Zluck Solutions 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SpeakPipe – Voicemail for Websites

Allows your customers, blog readers, podcast listeners and fans to send you voice messages right…


SpeakPipe Team 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.10 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Awesome Surveys

End Of Life – do not use.


Will Brubaker 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.18 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form 7 City Field Extension

Just another plugin for Contact Form 7. A wonderful city field!


Pasquale Bucci 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress Reaction Buttons and Feedback Emoji Plugin – Emojics

Facebook style emoji reaction plugin, add on any post or page of your blog our…


Emojics 700+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Helpful

Add a fancy feedback form under your posts or post types and ask your visitors…


Pixelbart 700+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

JotForm Feedback Button

Display a beautiful feedback button on the side of your blog. When a reader clicks…


JotForm.com 700+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WebEngage Feedback, Survey and Notification

Get feedback and resolve support queries. Conduct short surveys. Display push notification messages. Love your…


WebEngage 500+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Popup Surveys & Polls for WordPress (Mare.io)

Popup Surveys & Polls links your WordPress website with your MARE.io account. Create survey questions,…


dusthazard 500+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે