Max upload filesize

It will help you to increase your upload filesize limit.


Yinlong 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Get Filesize Shortcode

"Get Filesize Shortcode" is a simple shortcode to get filesize of a file( eg. PDF,…


Kan Ikawa 300+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Media Size

This adds a column in the WordPress Media Gallery list page with the filesize.


Matthew Pritchett 30+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.28 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Add Image File Sizes to Table List View

Get the file sizes of media files, add the sizes to the media table/list view…


The 215 Guys 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે