કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ninja Forms – The Easy and Powerful Forms Builder

Ninja Forms is an easy to use drag and drop form builder with an intuitive…


The WP Ninjas 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Honeypot for Contact Form 7

Honeypot for Contact Form 7 – Adds honeypot anti-spam functionality to CF7 forms.


Nocean 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Caldera Forms – More Than Contact Forms

Responsive form builder for contact forms, user registration and login forms, Mailchimp, PayPal Express and…


Caldera Labs 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form, Drag and Drop Form Builder for WordPress – Everest Forms

Drag and Drop contact form builder to easily create simple to complex forms for any…


WPEverest 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Form Maker by 10Web – Mobile-Friendly Drag & Drop Contact Form Builder

Form Maker is a user-friendly contact form builder that allows to create forms for any…


10Web Form Builder Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Visual Form Builder

Build beautiful, fully functional contact forms in only a few minutes without writing PHP, CSS,…


Matthew Muro 90,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Calculated Fields Form

Calculated Fields Form is a plugin for creating forms with dynamically calculated fields and display…


CodePeople 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form for WordPress – Ultimate Form Builder Lite

Contact Forms | Subscription Forms | Enquiry/quote Forms – build any type of unlimited forms…


AccessPress Themes 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Forminator Payment, Quiz and Contact Form Plugin

The all-in-one WordPress form plugin with payment options, contact forms, polls, quizzes, and +1000 integrations.


WPMU DEV 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form to Manage and respond to conversations with customers — HappyForms

The WordPress form builder you need to manage and respond to conversations with customers. Easily…


The Theme Foundry 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Clean and Simple

A clean and simple AJAX contact form with Google reCAPTCHA, Twitter Bootstrap markup and Akismet…


Meghan Nicholas 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Official MailerLite Sign Up Forms

Add newsletter sign up forms to your WordPress site. Subscribers will be saved directly to…


MailerGroup 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress File Upload

Simple yet very powerful plugin to allow users to upload files to your website from…


Nickolas Bossinas 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Email

Contact form with visual form builder. Contact form that sends the data to email, to…


CodePeople 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Popups, Optin Form, Email Newsletters for MailChimp, AWeber, HubSpot – MailOptin

Use form to convert visitors into email subscribers & keep them engaged with newsletters. MailChimp,…


MailOptin Team 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Gravity Forms + Custom Post Types

Map your Gravity-Forms-generated posts to a custom post type and/or custom taxonomies.


spivurno 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે