જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

બેકઅપ અને માલવેર સ્કેન જેવા શક્તિશાળી એક-ક્લિક સાધનો સાથે તમારી વર્ડપ્રેસ સુરક્ષા સુધારો. આંકડા, સીડીએન…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BBQ Firewall

The fastest firewall plugin for WordPress.


Jeff Starr 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

AntiVirus

Security plugin to protect your blog or website against exploits and spam injections.


pluginkollektiv 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

VaultPress

VaultPress is a subscription service offering real-time backup, automated security scanning, and support from WordPress…


Automattic 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Quttera Web Malware Scanner

The Quttera Web Malware Scanner plugin scans your WordPress website for known and unknown malware…


Quttera team 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack Protect

Jetpack Protect – Free malware scan and WordPress site security


Automattic 900+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Spam Master

Real-Time Firewall and anti-spam, anti-bot, anti-crawler, anti-flood protection from millions of known spam threats, emails,…


TechGasp 500+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

wp secure

Wordpress Security Plugin – Perform over 23 Basic Security Activities for your blog and get…


jremillard 100+ સક્રિય સ્થાપનો 3.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Virus Activity

This widget displays global virus activity level with the latest Internet security threats.


virusactivity 50+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Upload Scanner

Scan all uploaded files with ClamAV or your favorite malware scanner


Kurt Payne 50+ સક્રિય સ્થાપનો 3.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Sabres Security Website Protection

Sabres offers powerful and unique protection for your website. Protect against a wide array of…


Sabres Security Ltd. 40+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Code Scanner

Scans WordPress plugin, theme, and core directories for malicious code injections.


Magda Sicknick 20+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે