જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

Improve your WP security with powerful one-click tools like backup, WAF, and malware scan. Includes…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack Protect

Free daily malware scanning and WordPress site security. Jetpack Protect leverages the extensive database of…


Automattic - Jetpack Security team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SecuPress Free — WordPress Security

Protect your WordPress with SecuPress, analyze and ensure the safety of your website daily.


SecuPress 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

AntiVirus

Security plugin to protect your blog or website against exploits and spam injections.


pluginkollektiv 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

NinjaScanner – Virus & Malware scan

A lightweight, fast and powerful antivirus scanner for WordPress.


The Ninja Technologies Network 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack VaultPress

(DEPRECATED: Please install "Jetpack VaultPress Backup" instead) Jetpack VaultPress offers real-time backups, one-click restores, and…


Automattic 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Security & Malware scan by CleanTalk

Security, FireWall, Malware auto scan by CleanTalk, online security. Security plugin.


CleanTalk Security 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Quttera Web Malware Scanner

The Quttera Web Malware Scanner plugin scans your WordPress website for known and unknown malware…


Quttera team 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SiteLock Security

Secure Your Word™. SiteLock WordPress Plugin provides complete website security management without leaving WordPress. Users…


SiteLock 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

wp secure

Wordpress Security Plugin – Perform over 23 Basic Security Activities for your blog and get…


jremillard 100+ સક્રિય સ્થાપનો 3.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 14 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

My Links

Show all links in the site. This is useful to find injected links without your…


Pedro H. Ocampo V. 40+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Virus Activity

This widget displays global virus activity level with the latest Internet security threats.


virusactivity 40+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Upload Scanner

Scan all uploaded files with ClamAV or your favorite malware scanner


Kurt Payne 30+ સક્રિય સ્થાપનો 3.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે