બડ્ડીપ્રેસ

બડ્ડીપ્રેસ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Front End PM

Front End PM is a Private Messaging system and a secure contact form to your…


Shamim Hasan 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Better Messages

Better Messages – is a fully featured replacement for standard BuddyPress Messages and also can…


WordPlus 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Ajax Chat

Displays a fully customizable Ajax-powered chat box anywhere on your site.


Jeff Starr 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Edit Activity

BuddyPress Edit Activity allows your members to edit their activity posts on the front-end of…


BuddyBoss 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mass Messaging in BuddyPress

Ever wanted to send a message to many people at once? Now you can, introducing…


Eliott Robson 400+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Messaging Control

This plugin is a Swiss Army Knife for messaging, It allows the site admin to…


Venutius 200+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Restrict Messages

This plugin allows the site admin to restrict who can send private messages or to…


venutius 100+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TalkJS

TalkJS is the messaging tool for platforms. Add buyer seller chat to your marketplace, on-demand…


TalkJS 100+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Instant Chat

Instant chat plugin for BuddyPress allowing user to connect and talk in real time.


Richard Phelps 60+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.21 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Message Mate

Message Mate lets customers text you from their phone or computer. Reply via email, text…


OwnerListens inc. 50+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Admin Msg Board

Adds a messaging system in your WordPress admin area for bloggers to communicate.


Julian Yanover 20+ સક્રિય સ્થાપનો 2.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 13 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Buddypress Mass Messaging

This plugin allows you to send individual messages to all Buddypress users.


Jeremy Litten 20+ સક્રિય સ્થાપનો 3.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Encrypted Contact Form

Secure contact form for WordPress. Uses end-to-end encryption to send user information. Not even your…


EveryBit Inc. 20+ સક્રિય સ્થાપનો 4.1.33 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Vextras for WooCommerce

Vextras is a must-have plugin for any WooCommerce store that wants to drive sales, stay…


Vextras 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.6.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SlimFAQ

Easy integration of the SlimFAQ sidebar with optional Intercom integration.


Constantin Hofstetter (OOZOU) 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.5.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે