બડ્ડીપ્રેસ

બડ્ડીપ્રેસ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Disable Admin Notices individually

Disable admin notices plugin gives you the option to hide updates warnings and inline notices…


Creative Motion 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ActiveCampaign Postmark for WordPress

The officially-supported ActiveCampaign Postmark plugin for Wordpress.


Andrew Yates & Matt Gibbs 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Perfecty Push Notifications

Push Notifications that are self-hosted, you don't need API keys to integrate with external Push…


Perfecty 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Nag Hide

Hide those pesky annoying plugin notifications and inline warnings at the top of all admin…


Milton Keynes Web Design 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.27 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Hide All Notices

Hide All Notices was built out of pure irritation of unneeded notices. No more nags,…


Duncan Platt 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.13 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Cart Notices for WooCommerce

Display on cart page notices based on products and product categories in cart, cart cost,…


BeRocket 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SAR Friendly SMTP

A friendly SMTP plugin for WordPress. No third-party, simply using WordPress native possibilities.


Samuel Aguilera 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Subscribers – Free Web Push Notifications

Web push notifications for your website. Available in Chrome, Firefox, Edge, Opera, Android, Safari, AMP.


Subscribers.com 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Disable WordPress Core Update Email

Disables the default notification email sent by WordPress for an automatic core update. Simply activate…


Alex Moss 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.30 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Clarity – Ad blocker for WordPress

Clarity is an ad blocker for your WordPress admin. It hides obtrusive plugin and theme…


khromov 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Cookie Notification Bar

Displays a simple cookie notification bar on the bottom of the page, customizable colours and…


Lucy Tomás 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.32 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે