Plugin Notes Label

Add your Notes to each plugin.


WPGear 60+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP.org Plugin Stats

WordPress.org Plugin Stats will be shown by Plugin API. You can use anywhere on your…


Jewel Theme 10+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે