જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

Improve your WP security with powerful one-click tools like backup, WAF, and malware scan. Get…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 14 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack Protect

Free daily malware scanning and WordPress site security. Jetpack Protect leverages the extensive database of…


Automattic - Jetpack Security team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WebTotem Security

WebTotem is a SaaS which provides powerful tools for securing and monitoring your website in…


WebTotem 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SiteLock Security

Secure Your Word™. SiteLock WordPress Plugin provides complete website security management without leaving WordPress. Users…


SiteLock 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Threat Scan Plugin

This is a very simple threat scan that looks for things out of place in…


Keith P. Graham 700+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Checksum Verifier

Verifies MD5 checksums of WordPress core files, sends e-mail to the mail address of your…


pluginkollektiv 100+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Aircash for WooCommerce

We make payments even faster, safer and easier – 24/7! Simple to use and extra…


Aircash 100+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Image Copytrack

Copytrack detects where your images has been used on the web and assist you in…


Jordy Meow 100+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Scanner – Performance and Security

Scan your WordPress site and receive recommendations on how to improve load time, performance and…


A5hleyRich 90+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.30 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Upload Directory Cleaner

The UDC plugin allows you to scan and delete all unregistered files from your Wordpress…


Elias Lackner 80+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Scanventory

Quick mobile inventory scanning and management solution


Scanventory.net 70+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ScanCircle

Shortcode handler for the scan widget on ScanCircle partner websites.


Arnoud Klaren 50+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Link QR Code

Add a QR code to each post, page and custom post type


Qarib Haider 20+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.13 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Whook Security

Our plugin Scans other plugins vulnerabilities listed in the WPScan Database of vulnerabilities.


D'arteweb 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shift8 Security

Plugin that implements several measures to generally improve the security of your Wordpress site. At…


Shift8 Web 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.2.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Scanner FMS

A simple scanner for your main theme. Looks for suspicious inclusions in theme files. (…


Dmitry Smirnov 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.0.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે