Custom Scrollbar

Adds a custom scrollbar to specified HTML elements.


Michael Uno (miunosoft) 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP-jScrollPane

This plugin gives support for the jQuery plugin, jScrollPane.


Jacob [cornfeed] 100+ સક્રિય સ્થાપનો 3.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે