Validation Error Message – CF7

This plugin help you to add custom validation error message for each tag in form…


Praveen Goswami 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.31 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે