Minimum Configuration WordPress PWA

Add Progressive Web Apps (PWA) enhancement to your WordPress with minimum configuration. Preache your assets,…


WP-ID 10+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Offline Pre-Cache

The missing plugin which will make your website load as a rocket even offline.


Tiefanovic 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.7.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે