This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Advanced Post Manager

વર્ણન

This is a tool for developers who want to turbo-charge their custom post type listings with metadata, taxonomies, and more. An intuitive interface for adding (and saving) complex filtersets is provided, along with a drag-and-drop interface for choosing and ordering columns to be displayed. Metaboxes are also automatically generated for all your metadata-entry needs.

 • Add columns to the post listing view
 • Filter post listings by custom criteria
 • Easily add metaboxes to custom post types
 • Automatically add registered taxonomies to post listings
 • Sort by post metadata

See docs/documentation.html in the plugin directory for full documentation.

The team at The Events Calendar stands by our work and offers light support every Wednesday to the community via the WordPress.org support forums. Feel free to ask a question if you’re having a problem with implementation or if you find bugs.

SUBMITTING PATCHES

If you’ve identified a bug and want to submit a patch, we’d welcome it at our GitHub page for Advanced Post Manager. Simply cue up your proposed patch as a pull request, and we’ll review as part of our monthly release cycle and merge into the codebase if appropriate from there. (If a pull request is rejected, we’ll do our best to tell you why). Users whose pull requests are accepted will receive credit in the plugin’s changelog. For more information, check out the readme at our GitHub page. Happy coding!

Add-Ons

But wait: there’s more! We’ve got a whole stable of plugins available to help you be awesome at what you do. Check out a full list of the products below, and over on our website.

Our Free Plugins:

Our Premium Plugins and Services:

સ્ક્રીનશોટ

 • The filters and columns in action
 • Automatically registered metaboxes for data entry

એફએક્યુ (FAQ)

Why doesn’t anything happen when I activate the plugin?

This plugin is for developers. Nothing will happen until you write some code to take advantage of the functionality it offers.

Translations

Many thanks to all our translators! You can grab the latest translations or contribute at translations.theeventscalendar.com.

સમીક્ષાઓ

જૂન 21, 2023
I added this plugin because I needed to sort my events by when they were posted (or last edited), to view the most recent submissions. After installation I realized it does NOTHING – you have to read their documentation, which is really complicated and confusing, and basically it tells you to go write your own code in your functions file according to their formulas – but supposedly this plugin is required before adding your own code will work. It is INSANELY frustrating.
માર્ચ 27, 2023
This is a potentially cool plugin, but the inconsistent and incorrect handling of time zone display in the basic version is a red flag for us to justify upgrading. The pages upon pages of troubleshooting FAQs and forums related to this bug throw responsibility back to we end users. The plugin developers should recode their app to use the time zone in the WordPress settings and be done with falling through to the web server PHP time zone setting – IF that is the cause of the issue.We simply do not employ full time programmers to debug and chase down faults in this or any other plugin. Time zone settings, recognition and display work just fine in all other areas of our site. If and when this otherwise decent plugin is fixed to handle time zones correctly, I will consider recommending that our non-profit volunteer staffed organization pay the price for the upgrade. Until and unless I see that happen, I’ll keep shopping and evaluating alternatives.
ડિસેમ્બર 23, 2020
This plugin doesn’t do anything. It says you have to install it and then get a developer to write some code to make it work. That means this isn’t a plugin, it’s just a useless piece of code. The plugin repository should only be for plugins that actually add some functionality to your WordPress website. This “plugin” is just taking up space and confusing people. Did the developers just get bored and decided not to finish their plugin? It should be removed from the plugin repository!
જુલાઇ 19, 2019
A bit misleading as it doesn’t do anything without coding it into your site. And it does mention this, but only after you have spent time installing and looking around. The interface as seen in the screenshots is not available by default. Why not just make a version that attaches itself to your theme too? Developers will know how to change and edit.
10 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Advanced Post Manager” નું 2 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Advanced Post Manager” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

[4.5.4] 2023-02-22

 • Version – Advanced post Manager 4.8.5 is only compatible with The Events Calendar 6.0.10 and higher.
 • Fix – Resolve error thrown by JSON decode issue. [APM-5]
 • Tweak – PHP version compatibility bumped to PHP 7.4
 • Tweak – Version Composer updated to 2
 • Tweak – Version Node updated to 18.13.0
 • Tweak – Version NPM update to 8.19.3

[4.5.3] 2022-08-05

 • Fix – Resolve issue where filters that were being set were being lost after editing posts.

[4.5.2] 2022-07-14

 • Security – Store filter data using JSON rather than serialized strings for safer and smaller strings.

[4.5.1] 2021-12-03

 • Fix – Use WP-provided jQuery UI datepicker to resolve JS error when interacting with filters. (props to @ethanclevenger91)

[4.5] 2019-02-14

 • Tweak – Change the required Version of PHP to 5.6

[4.4] 2017-01-09

 • Tweak – Text domain modified to “advanced-post-manager” in line with plugin directory standards [42328]

[4.3.1] 2016-10-20

 • Tweak – Added VERSION constant and registered plugin as active with Tribe Common.

[4.3] 2016-10-13

 • Tweak – 4.3 compatibility updates

[4.2.2] 2016-07-06

 • Fix – Html code in column list is now stripped in place of being escaped
 • Fix – wysiwyg field type in meta box will now render a TinyMCE editor and not a text area [15185]

[4.2] 2016-06-22

 • Fix – Avoid errors and UI cruft when deactivating a plugin that added custom filters in use

[4.1.1] 2016-04-11

 • Tweak – Improve security on permissions for AJAX requests

[4.1] 2016-03-15

 • Tweak – Improve the documentation files to make sure it’s clear on how to use templates with Custom Post Types
 • Fix – Removed stray characters that were hanging around for no reason

[4.0] 2015-12-02

 • Fix – improved code standardization to bring this up to The Events Calendar standards
 • Feature – increased language support including Catalan, Czech, French, and Portuguese (Portugal)

[3.12] 2015-09-08

 • Fix – Don’t translate SQL “LIKE”. That’s just silly

[3.11]

 • Feature – Completed compatibility work with Events Calendar PRO
 • Bug – Prevent wp.template JS error from being thrown by setting wp-util as a dependency when enqueuing

[3.10] 2015-06-09

 • Bug – fixed escaping throughout
 • Bug – fixed comments bubbles when they exist in the table
 • Tweak – Brought version in line with other The Events Calendar plugins
 • Tweak – Added some changelog formatting enhancements after seeing keepachangelog.com 🙂
 • Feature – added translation support
 • Feature – Added Brazilian Portuguese translation files, courtesy of Gustavo Bordoni
 • Feature – Added Spanish translation files, courtesy of robotic translation
 • Feature – Partial language support for Afrikaans, Bulgarian, Chinese (Taiwan), Czech, Danish, Dutch, English (UK), Estonian, Finnish, French (France), German, Greek, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, and Ukrainian imported from Events Calendar PRO

2.0

 • New design plus tons of fixes

1.0.9

 • Increase the version of the included demo plugin in order for it’s update nag to go away

1.0.8

 • Fix PHP notice regarding the $screen object

1.0.7

 • Fix for loading JS/CSS on Windows-based servers
 • Ensure the demo plugin checks that the main plugin is active to prevent white screens

1.0.6

 • Add class_exists() conditionals to allow inclusion in 3rd-party code
 • Fix a PHP notice

1.0.5

 • Fix undefined indices
 • Add an action for when active columns are determined

1.0.4

 • CSS tweak for long select/input fields in filters
 • More thorough gettext, including filterable textdomain
 • Fix column bug introduced in 1.0.3

1.0.3

 • Extra checks to ensure no empty columns

1.0.2

 • Fix filter initialization bug

1.0.1

 • Un-hide some UI elements that should show.
 • Metabox HTML tweaks.

1.0

 • Initial Release