ગુટેનબર્ગ

ગુટેનબર્ગ પ્લગઇન વર્ડપ્રેસને સંપાદન, કસ્ટમાઇઝેશન અને સાઇટ બિલ્ડિંગ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. આ બીટા પ્લગઇન…


Gutenberg Team 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Plugin Dependencies

Parses a 'Requires Plugins' header. If a requiring plugin does not have all its dependencies…


Andy Fragen, Colin Stewart, Paul Biron 60+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Performant Translations

Making internationalization/localization in WordPress faster than ever before.


WordPress Performance Team 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.13 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 60+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Lazy Loading Feature Plugin

WordPress feature plugin for testing and experimenting with automatically adding the "loading" HTML attribute. Not…


The WordPress Team 600+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Design Experiments

A plugin for trying out design experiments in WP-Admin. Brought to you by the WordPress…


The WordPress.org Design Team 60+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customize Snapshots

Provide a UI for managing Customizer changesets; save changesets as named drafts, schedule for publishing;…


XWP 500+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Better Code Editing

Adding CodeMirror functionality to the Plugin and Theme file editors, as well as the Customizer…


The WordPress Team 40+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-alpha સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 50+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.27 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Reactions

💩 reactions.


Gary Pendergast 30+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે