ગુટેનબર્ગ

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 600+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customizer UI Experiments

This plugin is an ongoing WordPress core feature-plugin that facilitates testing smaller user-oriented features and…


The Customizer Team 90+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 200+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.13 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Front-end Editor for WordPress

A simple way to write with WordPress.


Ella Iseulde Van Dorpe 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે