ગુટેનબર્ગ

The ગુટેનબર્ગ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 600+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 700+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Lazy Loading Feature Plugin

WordPress feature plugin for testing and experimenting with automatically adding the "loading" HTML attribute. Not…


The WordPress Team 800+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Design Experiments

A plugin for trying out design experiments in WP-Admin. Brought to you by the WordPress…


The WordPress.org Design Team 100+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shortcake (Shortcode UI)

Shortcake makes using WordPress shortcodes a piece of cake.


Fusion Engineering and community 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customize Snapshots

Provide a UI for managing Customizer changesets; save changesets as named drafts, schedule for publishing;…


XWP 600+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.16 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Better Code Editing

Adding CodeMirror functionality to the Plugin and Theme file editors, as well as the Customizer…


The WordPress Team 30+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-alpha સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.20 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Reactions

💩 reactions.


Gary Pendergast 40+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે