ગુટેનબર્ગ

The ગુટેનબર્ગ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 700+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 500+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Lazy Loading Feature Plugin

WordPress feature plugin for testing and experimenting with automatically adding the "loading" HTML attribute. Not…


The WordPress Team 900+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Design Experiments

A plugin for trying out design experiments in WP-Admin. Brought to you by the WordPress…


The WordPress.org Design Team 100+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shortcake (Shortcode UI)

Shortcake makes using WordPress shortcodes a piece of cake.


Fusion Engineering and community 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customize Snapshots

Provide a UI for managing Customizer changesets; save changesets as named drafts, schedule for publishing;…


XWP 200+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Better Code Editing

Adding CodeMirror functionality to the Plugin and Theme file editors, as well as the Customizer…


The WordPress Team 20+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-alpha સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 90+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.22 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Reactions

💩 reactions.


Gary Pendergast 40+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે