ગુટેનબર્ગ

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 600+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customizer UI Experiments

This plugin is an ongoing WordPress core feature-plugin that facilitates testing smaller user-oriented features and…


The Customizer Team 50+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 200+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.16 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Front-end Editor for WordPress

A simple way to write with WordPress.


Ella Iseulde Van Dorpe 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે