ગુટેનબર્ગ

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Design Experiments

A plugin for trying out design experiments in WP-Admin. Brought to you by the WordPress…


The WordPress.org Design Team 100+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shortcake (Shortcode UI)

Shortcake makes using WordPress shortcodes a piece of cake.


Fusion Engineering and community 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 600+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customize Snapshots

Provide a UI for managing Customizer changesets; save changesets as named drafts, schedule for publishing;…


XWP 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.13 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Better Code Editing

Adding CodeMirror functionality to the Plugin and Theme file editors, as well as the Customizer…


The WordPress Team 40+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-alpha સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Customizer UI Experiments

This plugin is an ongoing WordPress core feature-plugin that facilitates testing smaller user-oriented features and…


The Customizer Team 40+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Reactions

💩 reactions.


Gary Pendergast 20+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5-trunk સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે