બીટા પ્લગિન

બીટા પ્લગિન વર્ડપ્રેસ ના ભવિષ્યના સંસ્કરણમાં શક્ય સમાવેશ માટે વિકાસમાં છે.