ગુટેનબર્ગ

વર્ણન

“Gutenberg” is a codename for a whole new paradigm in WordPress site building and publishing, that aims to revolutionize the entire publishing experience as much as Gutenberg did the printed word. Right now, the project is in the first phase of a four-phase process that will touch every piece of WordPress — Editing, Customization, Collaboration, and Multilingual — and is focused on a new editing experience, the block editor.

The block editor introduces a modular approach to pages and posts: each piece of content in the editor, from a paragraph to an image gallery to a headline, is its own block. And just like physical blocks, WordPress blocks can added, arranged, and rearranged, allowing WordPress users to create media-rich pages in a visually intuitive way — and without work-arounds like shortcodes or custom HTML.

The block editor first became available in December 2018, and we’re still hard at work refining the experience, creating more and better blocks, and laying the groundwork for the next three phases of work. The Gutenberg plugin gives you the latest version of the block editor so you can join us in testing bleeding-edge features, start playing with blocks, and maybe get inspired to build your own.

Discover More

  • User Documentation: See the WordPress Editor documentation for detailed docs on using the editor as an author creating posts and pages.

  • Developer Documentation: Extending and customizing is at the heart of the WordPress platform, see the Developer Documentation for extensive tutorials, documentation, and API reference on how to extend the editor.

  • Contributors: Gutenberg is an open-source project and welcomes all contributors from code to design, from documentation to triage. See the Contributor’s Handbook for all the details on how you can help.

The development hub for the Gutenberg project is on Github at: https://github.com/wordpress/gutenberg

Discussion for the project is on Make Blog and the #core-editor channel in Slack, signup information.

Blocks

This plugin provides 23 blocks.

core/social-link-
Gutenberg
core/post-comments-count
Gutenberg
core/navigation
Gutenberg
core/post-date
Gutenberg
core/post-featured-image
Gutenberg
core/post-tags
Gutenberg
core/latest-posts
Gutenberg
core/rss
Gutenberg
core/categories
Gutenberg
core/template-part
Gutenberg
core/legacy-widget
Gutenberg
core/post-content
Gutenberg
core/site-title
Gutenberg
core/search
Gutenberg
core/latest-comments
Gutenberg
core/post-title
Gutenberg
core/calendar
Gutenberg
core/post-excerpt
Gutenberg
core/block
Gutenberg
core/post-comments-form
Gutenberg
core/tag-cloud
Gutenberg
core/archives
Gutenberg
core/post-author
Gutenberg

એફએક્યુ (FAQ)

How can I send feedback or get help with a bug?

We’d love to hear your bug reports, feature suggestions and any other feedback! Please head over to the GitHub issues page to search for existing issues or open a new one. While we’ll try to triage issues reported here on the plugin forum, you’ll get a faster response (and reduce duplication of effort) by keeping everything centralized in the GitHub repository.

What’s Next for the Project?

The four phases of the project are Editing, Customization, Collaboration, and Multilingual. You can hear more about the project and phases from Matt in his State of the Word talks for 2019 and 2018. Additionally you can follow updates in the Make WordPress Core blog.

Where Can I Read More About Gutenberg?

સમીક્ષાઓ

ફેબ્રુવારી 28, 2020
I made the terrible mistake of updating my company's WordPress account to work with some plugins we needed. This block editor is terrible. I am not one of those people that is totally against change. While I find the interface to be a hell of a lot less intuitive than the old counterpart (despite its obvious attempts to do the opposite), what I find most maddening about this system is that its need to "assist" is, more often than not, making matters much much worse for absolutely no reason. I find it pasting strings of incomplete and unusable code between the quotes in my code - and when I fix it, it goes right back. I find it adjusting the formattimg of my code beyond reason. When I pause to find the string of text I want to type next to my [li] tags, I find it attaching the paragraph below to it instead. Even normal text - I had to spend 30 minutes repeatedly deleting unnecessary percentage signs between all of the words in a paragraph. I find it ridiculous that I have to install a plugin to avoid being inconvenienced by this plugin. I don't need help typing in code - if I make a mistake, I would like to have the space to figure it out. I don't understand what the point of having something trying to "help" people with code is - if you cannot learn to do it yourself, you need more practice, not a bad assistant. It makes my professional work look unprofessional and incomplete and the worst part about it is that I am unable to fix it because of the stupid system. I have come incredibly close to rage quitting. Please remove the auto-adjustments.
ફેબ્રુવારી 27, 2020
I remove it as soon as I install a new WordPress site. I hate it
ફેબ્રુવારી 25, 2020
It's way better (read: simpler and easier to grok) than things like Visual Composer. I find it clean, elegant, and is not as sluggish as some other page builders I've seen over the years. Long live Gutenberg!
3,037 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“ગુટેનબર્ગ” નું 47 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“ગુટેનબર્ગ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

To read the changelog for Gutenberg 7.6.0, please navigate to the release page.