ગુટેનબર્ગ

વર્ણન

“Gutenberg” is a codename for a whole new paradigm in WordPress site building and publishing, that aims to revolutionize the entire publishing experience as much as Gutenberg did the printed word. Right now, the project is in the first phase of a four-phase process that will touch every piece of WordPress — Editing, Customization, Collaboration, and Multilingual — and is focused on a new editing experience, the block editor.

The block editor introduces a modular approach to pages and posts: each piece of content in the editor, from a paragraph to an image gallery to a headline, is its own block. And just like physical blocks, WordPress blocks can added, arranged, and rearranged, allowing WordPress users to create media-rich pages in a visually intuitive way — and without work-arounds like shortcodes or custom HTML.

The block editor first became available in December 2018, and we’re still hard at work refining the experience, creating more and better blocks, and laying the groundwork for the next three phases of work. The Gutenberg plugin gives you the latest version of the block editor so you can join us in testing bleeding-edge features, start playing with blocks, and maybe get inspired to build your own.

Discover More

  • User Documentation: See the WordPress Editor documentation for detailed docs on using the editor as an author creating posts and pages.

  • Developer Documentation: Extending and customizing is at the heart of the WordPress platform, see the Developer Documentation for extensive tutorials, documentation, and API reference on how to extend the editor.

  • Contributors: Gutenberg is an open-source project and welcomes all contributors from code to design, from documentation to triage. See the Contributor’s Handbook for all the details on how you can help.

The development hub for the Gutenberg project is on Github at: https://github.com/wordpress/gutenberg

Discussion for the project is on Make Blog and the #core-editor channel in Slack, signup information.

એફએક્યુ (FAQ)

How can I send feedback or get help with a bug?

We’d love to hear your bug reports, feature suggestions and any other feedback! Please head over to the GitHub issues page to search for existing issues or open a new one. While we’ll try to triage issues reported here on the plugin forum, you’ll get a faster response (and reduce duplication of effort) by keeping everything centralized in the GitHub repository.

What’s Next for the Project?

The four phases of the project are Editing, Customization, Collaboration, and Multilingual. You can hear more about the project and phases from Matt in his State of the Word talks for 2019 and 2018. Additionally you can follow updates in the Make WordPress Core blog.

Where Can I Read More About Gutenberg?

Where can I see which Gutenberg plugin versions are included in each WordPress release?

View the Versions in WordPress document to get a table showing which Gutenberg plugin version is included in each WordPress release.

સમીક્ષાઓ

મે 6, 2021
Do you like adding content to groups only to find that your groups are invisible and painfully difficult to move other content into? How about dragging a block around the screen, going to get a cup of coffee, and coming back only to find that the block is still catching up to your mouse movements from a few minutes ago? Then you're in luck! You will love Gutenberg! Seriously though, devs... at least add visible group outlines, or the ability to drag things in outline view, or a teensy little debounce, or SOMETHING to make this editor less painful to use. The thing was released over a year ago.
મે 6, 2021
Liebe Leute, diese neue Block Technik ist aber sowas von daneben. Intuitiv schonmal gar nicht. Ich verliere da vollkommen die Orientierung. Nee oh nee 🙁
મે 4, 2021
One star for the idea of using blocks, although this has been in other CMS since more than a decade (e.g. TYPO3). #lateadopters 1. For writing simple articles Gutenberg is absolutely contra-intuitive and designed user-unfriendly. 2. For building fance websites, Gutenberg cannot compete with even the worst site builders I have seen. I love wordpress since many years, but in Gutenberg I cannot see any advantage and believe me: I've tried. 🙂
મે 3, 2021
If you are using page builders like Elementor, Beaver Builder...etc you will be able to gain a significant boost in page speed once you switch to Gutenberrg. I did and are happy I made the switch. 2 stars because I use it only on my homepage. And honestly, I don't like the experience. Too many clicks just to make a simple change or addition. In some cases the block features are pretty primitive, unless you supplement with some premium block plugins. So it's not really free to some extend.
એપ્રિલ 30, 2021
Of course if your webpage is meant to look oldfashioned, boring and unattractive you should stay with the old editor which might be what we were used to but which always disappointed as soon as you wanted more of it. I built my first websites with Adobe GoLive and it is quite funny how the blocks give me a bit of the same feeling although they are much more comfortable to use. So if you are not one of those people who are stuck in the past and/or unable/unwilling to learn something new and fun you will have to give the Gutenberg a five star rating. If you are really trying to get your message over in an attractive manner than give yourself a day or two to play around with the blocks and you will fall in love. So far no troubles, no breakdowns, no nothing - works extremely well and smooth.
3,351 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“ગુટેનબર્ગ” નું 50 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“ગુટેનબર્ગ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

To read the changelog for Gutenberg 10.5.4, please navigate to the release page.