ગુટેનબર્ગ

વર્ણન

“Gutenberg” is a codename for a whole new paradigm in WordPress site building and publishing, that aims to revolutionize the entire publishing experience as much as Gutenberg did the printed word. Right now, the project is in the first phase of a four-phase process that will touch every piece of WordPress — Editing, Customization, Collaboration, and Multilingual — and is focused on a new editing experience, the block editor.

The block editor introduces a modular approach to pages and posts: each piece of content in the editor, from a paragraph to an image gallery to a headline, is its own block. And just like physical blocks, WordPress blocks can added, arranged, and rearranged, allowing WordPress users to create media-rich pages in a visually intuitive way — and without work-arounds like shortcodes or custom HTML.

The block editor first became available in December 2018, and we’re still hard at work refining the experience, creating more and better blocks, and laying the groundwork for the next three phases of work. The Gutenberg plugin gives you the latest version of the block editor so you can join us in testing bleeding-edge features, start playing with blocks, and maybe get inspired to build your own.

Discover More

  • User Documentation: See the WordPress Editor documentation for detailed docs on using the editor as an author creating posts and pages.

  • Developer Documentation: Extending and customizing is at the heart of the WordPress platform, see the Developer Documentation for extensive tutorials, documentation, and API reference on how to extend the editor.

  • Contributors: Gutenberg is an open-source project and welcomes all contributors from code to design, from documentation to triage. See the Contributor’s Handbook for all the details on how you can help.

The development hub for the Gutenberg project is on Github at: https://github.com/wordpress/gutenberg

Discussion for the project is on Make Blog and the #core-editor channel in Slack, signup information.

એફએક્યુ (FAQ)

How can I send feedback or get help with a bug?

We’d love to hear your bug reports, feature suggestions and any other feedback! Please head over to the GitHub issues page to search for existing issues or open a new one. While we’ll try to triage issues reported here on the plugin forum, you’ll get a faster response (and reduce duplication of effort) by keeping everything centralized in the GitHub repository.

What’s Next for the Project?

The four phases of the project are Editing, Customization, Collaboration, and Multilingual. You can hear more about the project and phases from Matt in his State of the Word talks for 2019 and 2018. Additionally you can follow updates in the Make WordPress Core blog.

Where Can I Read More About Gutenberg?

Where can I see which Gutenberg plugin versions are included in each WordPress release?

View the Versions in WordPress document to get a table showing which Gutenberg plugin version is included in each WordPress release.

સમીક્ષાઓ

સપ્ટેમ્બર 25, 2020
I really wish you had just created a page editor with all of the awesome features of the current third party ones, but taking it to the next level. I'm very happy with the growth and movement to innovation, especially in this now very competitive space. However, this was just not the innovation that many? most? of us were looking for. If you wanted to create a better content editor, I'm all for it, but this should have continued to be an optional add-on until it reached a point where it was so awesome that people were asking for it to be built in.
સપ્ટેમ્બર 23, 2020
I tried using the block editor and could not continue with it. The following are its main problems but there are more issues with it: all white UI, being stuck together without separation, elements being hidden until you hover over them (how do you know where they are?), hidden elements elsewhere that were so conveniently placed before, sections cannot be moved, etc. Funny enough, new WordPress users complain to us across our businesses about how difficult WordPress is. We then tell them to give us access to install Classic Editor and they thank us and tell us how easy it is with the Classic Editor. We never use the block editor as a company and won't. Classic Editor is how WordPress should be. If you want a better way to add the block editor to WordPress, make it as part of the Classic Editor, next to the "Visual" and "Text" tabs. It should work just like the Page Builder by SiteOrigin where it has a tab next to the "Text" and then maintains the Classic Editor look. If you do end up keeping the block editor, PLEASE make it so that it uses the Classic Editor design, colours, interface, and look, and NOT the all-white-with-no-separation design.
સપ્ટેમ્બર 23, 2020
I decided to try Gutenberg since it appears that Classic Editor will only be supported until 2022. I hated it and it was buggy. Hell I rather just write plain html/css/js than use this junk. I'd scroll down the page I was working on and after scrolling it would automatically scroll right back to the top of the page. BTW: This is using WP 5.5.1. I thought that maybe by now it would sort of work. I'm going to look into Drupal or Joomla for kicks. There is also ClassicPress but I wonder how long that will be supported. I want out of WP. FWP.
સપ્ટેમ્બર 21, 2020
Gutenberg is the future of writing and editing experience for WordPress.
સપ્ટેમ્બર 18, 2020
This slow, annoying, unhelpful, unfriendly, unintuitive and unusable plugin is a waste of time and just gets in the way. Please remove it completely from WordPress - let those who really want it download it - the rest of us users (most WordPress site developers) from what I can tell) can then carry on as normal. Grrr!
3,208 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“ગુટેનબર્ગ” નું 47 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“ગુટેનબર્ગ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

To read the changelog for Gutenberg 9.0.0, please navigate to the release page.