કસ્ટમ PHP સેટિંગ્સ

વર્ણન

This plugin can be used to customize php settings for you wordpress installation.

The plugin will modify either the .htaccess file or .user.ini file in order to change the current php settings directly from within the settings page.

Since the configuration file needs to be modified this file must be writable for this plugin to work as expected.

Apache module

When PHP is running as an Apache module the .htaccess file will be used to set customized settings; make sure so that this file exists and is writable by the webserver.

CGI/Fast-CGI

If instead PHP is running in CGI/Fast-CGI mode then a custom INI file will be used. The name of this file depends on the value of user_ini.filename in the php configuration, by default it is .user.ini.
You can check the name of you custom INI file in the PHP Information table. The custom INI file should be placed under the root folder and most be writable by the webserver.

Notice that there is also a User INI file cache TTL value in the information table, this value tells how long the custom INI file will be cached before it gets reloaded.
For instance, if this value is set to 300 then any changes to your custom INI file will not be reflected for up to 5 minutes. The name for this setting in the php configuration is user_ini.cache_ttl.

One important thing is to make sure that your .user.ini file is blocked by your webserver. If you are running NGINX this can be done by adding:

location ~ /\.user\.ini {
 deny all;
}

તમારા સર્વર રૂપરેખાંકન માટે. Apache નો ઉપયોગ કરીને તે જ વસ્તુ રૂપરેખાંકનમાં નીચેનું ઉમેરીને કરવામાં આવે છે જો પહેલાથી કર્યું ન હોય તો:

<Files .user.ini>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Available Settings

The settings table will display all non-system php settings that can be customized by the plugin. All modified settings will be displayed in red in this table.

Some settings might be displayed in red because they are changed somewhere else, perhaps through a customized php.ini file, by wordpress itself, a plugin or in some other way.
For instance if you have enabled WP_DEBUG in your wp-config.php file the error_reporting setting will turn red.

જો તમારી પાસે પ્રશ્નો હોય અથવા કદાચ ઉમેરવી જોઈએ તેવી વસ્તુઓ વિશે કોઈ વિચાર હોય તો તમે પણ અજમાવી શકો છોસ્લેક.

Multiple Configurations

The premium version adds support for creating multiple named configurations which all can hold their own custom PHP settings.
You will then be able to easily switch between the different configurations entries applying them to you configuration file.

Environment Variables

In the premium version, when running PHP as an apache module and using an .htaccess file for configuration, you are able
to add custom environment variables. These will be accessible by using the super global $_SERVER array.

Resources

A complete list of settings that can be modified can be found here: List of php.ini directives
Notice that directives marked as PHP_INI_SYSTEM can not be modified.

Warning

Make sure you know how a value should be configured and what different settings do before changing anything.
This is important since some settings might render your page inaccessible, depending on what value you are using.
A good example of this is the variables_order configuration:

Sets the order of the EGPCS (Environment, Get, Post, Cookie, and Server) variable parsing. For example, if variables_order is set to “SP” then PHP will create the superglobals $_SERVER and $_POST, but not create $_ENV, $_GET, and $_COOKIE. Setting to “” means no superglobals will be set.

If this value would be configured to EPCS then no $_GET superglobal would be set which would make your page inaccessible.

બીજું ઉદાહરણ post_max_size ને ખૂબ જ નીચા મૂલ્ય પર સેટ કરવાનું છે જેથી કરીને સર્વર પર કોઈ ફોર્મ ડેટા મોકલવામાં ન આવે, જેના પરિણામે તે ફોર્મ ડેટા ક્યારેય સાચવવામાં આવશે નહીં.

If you by mistake changed some value and your site is now inaccessible you could simply manually remove everything from between the plugin markers in your .htaccess file:

# BEGIN CUSTOM PHP SETTINGS PRO
php_value variables_order EPCS <-- Remove
# END CUSTOM PHP SETTINGS PRO

Support

If you run into any trouble, don’t hesitate to add a new topic under the support section:
https://wordpress.org/support/plugin/custom-php-settings/

તમે slack પર પણ મારો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો.

સ્ક્રીનશોટ

 • Customize PHP settings from within wordpress administration.
 • A .htaccess file with customized PHP settings.
 • A table with all php settings that can be customized.
 • Table displaying information about the current php environment.
 • Listing of all enabled PHP extensions.
 • All $_SERVER variables.
 • All $_COOKIE variables.

સ્થાપન

 1. Upload custom-php-settings-pro to the /wp-content/plugins/ directory,
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. You can now modify your php settings by going to the settings page located under wp-admin/admin.php?page=custom-php-settings-pro.

એફએક્યુ (FAQ)

મેં એડિટરમાં એક સેટિંગ સેવ કરી છે પરંતુ PHP સેટિંગ આને પ્રતિબિંબિત કરતું નથી?

ખાતરી કરો કે તમે સંપાદકની નીચે રૂપરેખાંકન ફાઇલ અપડેટ કરો ચેકબૉક્સને ચેક કર્યું છે.

સમીક્ષાઓ

જૂન 5, 2022
When i downloaded the Plugin i have thinked that it wouldnt be work but i was shocked. It worked!!! Thank you!
જાન્યુઆરી 29, 2022
Works for me absolutely fine! Thank you for your work.
ઓક્ટોબર 1, 2021
I'm new to Worpress and needed a fast solution to update max upload file size. This pulgin was quick and easy to install and worked the first time. I love well written software : )
14 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“કસ્ટમ PHP સેટિંગ્સ” નું 1 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“કસ્ટમ PHP સેટિંગ્સ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

= 2.1.0

 • Update: Freemius SDK to 2.7.0.
 • Fix: Deprecation warning in PHP 8+.