Maintenance

વર્ણન

Maintenance plugin allows the WordPress site administrator to close the website for maintenance, enable “503 Service temporarily unavailable”, set a temporary page with authorization, which can be edited via the plugin settings. Easy customize the good look on all devices. Add your logo, background image, select the desired color, add text. Maintenance uses Bunny Fonts for EU GDPR compliance.

Need pre-made themes and over 3 million free images to build maintenance, coming soon & landing pages faster? Have a look at WP Maintenance PRO plugin.

If you’re having problems with SSL or HTTPS try our free WP Force SSL plugin. It’s a great plugin to enable SSL.

Features

 • retina ready HTML/CSS layout
 • Full-screen background (Backstretch)
 • Blur background effect
 • Upload your own logo
 • Configurable colors: fonts, icons, background
 • Customize title, headline, text
 • User login on frontend
 • Admin bar status
 • 503 error on/off
 • Google analytics support
 • Exclude selected pages from Maintenance mode
 • Support for all popular caching plugins
 • mtnc_load_maintenance_page_for_this_user filter for modifying show sees the maintenance page

Support

If you have any problems, questions or recommendations about WP Maintenance please open a ticket in the official support forum. We answer all questions within hours!
Want to say “thank you”? Please leave a review.

GDPR Compatibility

We are not lawyers. Please do not take any of the following as legal advice.
If you don’t opt to use Bunny Fonts and don’t use Google Analytics then no resources are loaded or shared with 3rd parties. And nothing is tracked. Opting to use any of those services will result in data sharing/tracking as described in their terms of service.
If you opt to activate your PRO license in the plugin admin, some data will be shared with WebFactory Ltd; that’s clearly noted below the license activation form.

સ્ક્રીનશોટ

 • Maintenance page with default design
 • Log in form is built into the maintenance page
 • Maintenance plugin options page

સ્થાપન

Follow the usual routine;

 1. Open WordPress admin, go to Plugins, click Add New
 2. Enter “maintenance” in search and hit Enter
 3. Locate the Maintenance plugin by searching for our mascot, click “Install Now”
 4. Activate & open plugin’s settings page located in the main WP admin menu

Or if needed, upload manually;

 1. Download the plugin.
 2. Unzip it and upload to /wp-content/plugins/
 3. Open WordPress admin – Plugins and click “Activate” next to the plugin
 4. Activate & open plugin’s settings page located in the main WP admin menu

એફએક્યુ (FAQ)

I have activated plugin and don’t see any changes, looks like plugin is not working.

Try to check in different browser. If you a logged as WordPress user you see the website in normal mode.

Will my site remain visible to search engines while maintenance mode is on?

The site will not be visible to search engines only if “503 Service Temporarily Unavailable” option is enabled.

Where can I find out the username and password to get to the site?

You can use your “normal” WP administrator access or create a new user in WordPress dashboard – Users.

If I incorrectly write a login and password I will see the error on the page wp-login?

No, it will be display error on current maintenance page, without redirect to wp-login page.

I haven’t found an answer to my question, what should I do?

Please post the question on the support forum.

સમીક્ષાઓ

સપ્ટેમ્બર 5, 2023
Pro Version costs a lot of money and is not working at all. They say it is responsive but actually you will have to work a lot to become themes responsive! Video Background is not working neither. Buttons are there but they will not work, especially the support button! The support is not telling the truth until you ask 5 times! They will not give you back the money neither telling you that after 7 days it is not possible the reimburse... As an agency we believe that we should maintain a certain honesty on this platform!!!
જૂન 5, 2023
It worked, but it was impossible to login. I even tried to empty the memcache that I use. Still didn't work. I wonder where the login credentials were sent. Unfortunately a waste of time. Another thing I didn't like was to just get flashed with the three pricing plans directly without even having used the plugin. When I went to the plugin settings, that came up. Very annoying. If it at least was after a week of using it. I wouldn't recommend anyone to download this. It seem to add problems above the single problem that it needs to solve.I had ChatGPT create a maintenance mode plugin for me instead, a very simple one but it worked. Here is the prompt:"Please write me the full source code for a Wordpress plugin that handles maintenance mode on and off. When it is on, the user will be redirected to another page where there will be only a red text in the middle of the page saying that the site is in maintenance mode and only admins can access the site. If the plugin is disabled, then it shouldn't be seen for normal users."
મે 23, 2023 1 reply
La version gratuite me suffit. La prise en main est immédiate et en à peine 2 minutes, mon site est en maintenance avec une superbe page d'accueil personnalisée.
799 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Maintenance” નું 28 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Maintenance” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

v4.08

 • 2023/08/31
 • fixed reset password URL changed if Maintenance is off

v4.07

 • 2022/05/06
 • replaced Google Fonts with the privacy-oriented and GDPR compliant Bunny Fonts
 • minor fix for image field

v4.06

 • 2022/05/06
 • introduction of the PRO version

v4.05

 • 2022/01/04
 • bug fix for retina image
 • security fixes
 • ad for our free WP Force SSL plugin

v4.03

 • 2021/07/18
 • security fixes
 • checked WP 5.8 compatibility

v4.02

 • 2021/03/06
 • JS fixes on frontend
 • Contact Form 7 conflict fix

v4.01

 • 2021/02/20
 • added support for Cache Enabler plugin
 • fixed a bug when background image isn’t defined
 • fixed issue on sites with large numbers of posts/pages/CPTs

v4.0

 • 2021/01/30
 • added flyout menu
 • added mtnc_load_maintenance_page_for_this_user filter

v3.99

 • 2021/01/13
 • minor fixes
 • removed promo for WP 301 Redirects

v3.97

 • 2020/10/02
 • minor fixes
 • added promo for WP 301 Redirects

v3.96

 • 2020/08/19
 • “headers already sent” bug fixed

v3.95

 • 2020/08/14
 • bug fixes for WP v5.5

v3.90

 • 2020/05/30
 • bug fixes
 • removed integration with Amelia Booking
 • added support for WP Rocket Cache plugin
 • fixed blur issue

v3.85

 • 2019/11/28
 • bug fixes
 • added integration with Amelia Booking
 • added support for Hummingbird Cache plugin

v3.80

 • 2019/09/25
 • numerous bug fixes
 • added preview button
 • 400,000 installations; 3,790,000 downloads
 • for older changelog entries please refer to https://wpmaintenancemode.com/old-changelog.txt