એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્

શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ફિલ્ડ્ સાથે WordPress કસ્ટમાઇઝ કરો.


Elliot Condon 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Content Analysis for Yoast SEO

WordPress plugin that adds the content of all ACF fields to the Yoast SEO score…


Thomas Kräftner, ViktorFroberg, marol87, pekz0r, angrycreative, Team Yoast 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Takuro Hishikawa 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF to REST API

Exposes Advanced Custom Fields Endpoints in the WordPress REST API


Aires Gonçalves 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Photo Gallery Field

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds Photo Gallery field to any…


Navneil Naicker 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF qTranslate

Provides qTranslate compatible ACF field types for Text, Text Area, WYSIWYG, Image and File.


funkjedi 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Code Field

Code field for Advanced Custom Fields (ACF)


Peter Tasker 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.10 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Date and Time Picker Field

Date and Time Picker field for Advanced Custom Fields


Per Soderlind 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.20 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Quick Edit Fields

Enable Columns, Quick Edit and Bulk Edit for ACF Fields in WordPress List Tables


Jörn Lund 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF RGBA Color Picker

A RGBA-Color-Picker field for Advanced Custom Fields


Thomas Meyer 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Field For Contact Form 7

Adds a 'Contact Form 7' field type for the Advanced Custom Fields WordPress plugin.


KrishaWeb 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF: Google Font Selector

A field for Advanced Custom Fields which allows users to select Google fonts with advanced…


Daniel Pataki 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.2.29 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે