એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF)

એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF) તમને શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ક્ષેત્રો સાથે WordPress ને સરળતાથી કસ્ટમાઇઝ…


WP Engine 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Content Analysis for Yoast SEO

WordPress plugin that adds the content of all ACF fields to the Yoast SEO score…


Thomas Kräftner, ViktorFroberg, marol87, pekz0r, angrycreative, Team Yoast 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Photo Gallery Field

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds Photo Gallery field to any…


Navneil Naicker 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Takuro Hishikawa 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.33 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF to REST API

Exposes Advanced Custom Fields Endpoints in the WordPress REST API


Aires Gonçalves 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Quick Edit Fields

Enable Columns, Filters, Quick Edit and Bulk Edit for ACF Fields in WordPress List Tables


Jörn Lund 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Field For Contact Form 7

Adds a 'Contact Form 7' field type for the Advanced Custom Fields WordPress plugin.


KrishaWeb 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Theme Code for Advanced Custom Fields

Automatically generate the code needed to implement Advanced Custom Fields in your themes.


Ben Pearson and Phil Kurth 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Options For Polylang

Add ACF options page support for Polylang.


Be API 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF qTranslate

Provides qTranslate compatible ACF field types for Text, Text Area, WYSIWYG, Image and File.


funkjedi 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF RGBA Color Picker

A RGBA-Color-Picker field for Advanced Custom Fields


Thomas Meyer 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Date and Time Picker Field

Date and Time Picker field for Advanced Custom Fields


Per Soderlind 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.28 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Options Page Admin

Allows easy creation of options pages using Advanced Custom Fields Pro without needing to do…


John A. Huebner II 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Columns

With the ACF Columns plugin it is possible to arrange ACF fields in column groups…


Thomas Meyer 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે