એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્

શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ફિલ્ડ્ સાથે WordPress કસ્ટમાઇઝ કરો.


Elliot Condon 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Sydney Toolbox

Registers custom post types and custom fields for the Sydney theme


aThemes 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Pods – Custom Content Types and Fields

Pods is a framework for creating, managing, and deploying customized content types and fields.


Pods Framework Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Field Template

The Custom Field Template plugin extends the functionality of custom fields.


Hiroaki Miyashita 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Athemes Toolbox

Registers custom post types and custom fields for the aThemes theme


aThemes 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple CSV/XLS Exporter

Export any content to CSV or XLS, through a link/button, from backend / frontend. Supports…


Shambix 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Custom Fields Search

With this you can give your readers the ability to search and filter your posts…


Don Benjamin 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Field Bulk Editor

This plugin lets you edit the custom fields for many posts at once. Designed to…


SparkWeb Interactive, Inc. 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

PT Theme Addon

Plugin to add team, testimonial portfolio and clients custom post type. Each post type has…


Promenade Themes 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Get Custom Field Values

Use widgets, shortcodes, and/or template tags to easily retrieve and display custom field values for…


Scott Reilly 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Enhanced Message Field

Adds an enhanced version of the default Message field to accept PHP and certainly no…


Dreb Bits 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Delete Custom Fields

Remove every instance of a custom field from your site.


Sam Margulies 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે