એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF)

એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF) તમને શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ક્ષેત્રો સાથે WordPress ને સરળતાથી કસ્ટમાઇઝ…


WP Engine 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Pods – Custom Content Types and Fields

Pods is a framework for creating, managing, and deploying customized content types and fields for…


Pods Framework Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Sydney Toolbox

Registers custom post types and custom fields for the Sydney theme


aThemes 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Field Template

The Custom Field Template plugin extends the functionality of custom fields.


Hiroaki Miyashita 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Athemes Toolbox

Registers custom post types and custom fields for the aThemes theme


aThemes 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom post types, Custom Fields & more

Custom Post Types, Custom Fields, Custom Taxonomies, Custom Templates, Custom Admin Pages and Custom Admin…


TotalPress.org 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Custom Fields Search

Build search forms to provide custom search functionality allowing search of built in post fields,…


Don Benjamin 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Field Bulk Editor

This plugin lets you edit the custom fields for many posts at once. Designed to…


SparkWeb Interactive, Inc. 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.16 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ajax Load More for Advanced Custom Fields

Ajax Load More extension that adds compatibility with various field types for Advanced Custom Fields.


Darren Cooney 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Delete Custom Fields

Remove every instance of a custom field from your site.


Sam Margulies 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Shortcodes

Manage custom fields using the insert shortcodes or HTML comment in text of post.


Sergey M. 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 2.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 15 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Profile Extra Fields by BestWebSoft

Add extra fields to WooCommerce and default WordPress user profile. The easiest way to create…


BestWebSoft 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Get Custom Field Values

Use widgets, shortcodes, and/or template tags to easily retrieve and display custom field values for…


Scott Reilly 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે