એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર – માત્ર એક પેજ બિલ્ડર કરતાં વધુ

એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર પાસે તે બધું છે: પેજ બિલ્ડરને ખેંચો અને છોડો, પિક્સેલ પરફેક્ટ ડિઝાઇન,…


Elementor.com 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ક્લાસિક વિજેટ્સ

પહેલાના "ક્લાસિક"ને સક્ષમ કરે છે. દેખાવમાં વિજેટ્સ સેટિંગ્સ સ્ક્રીન – વિજેટ્સ અને કસ્ટમાઇઝર. વિજેટ્સનું સંચાલન…


WordPress Contributors 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Editor Tools

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Automattic 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Spectra – WordPress Gutenberg Blocks

Power-up the Gutenberg editor with advanced and powerful blocks that help you build websites in…


Brainstorm Force 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

AddQuicktag

This plugin makes it easy to add Quicktags to the html – and visual-editor.


Frank Bültge 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Colibri Page Builder

Colibri Page Builder adds drag and drop page builder functionality to the ColibriWP theme.


ExtendThemes 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Brizy – Page Builder

A page builder that is fast & easy, Brizy is a next-gen website builder that…


Brizy.io 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Edit

Take complete control over the WordPress content editor.


Josh Lobe 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Re-add text underline and justify

This tiny plugin re-adds the Editor text underline & text justify buttons in the WYSIWYG…


Brice Capobianco 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Getwid – Gutenberg Blocks

40+ Gutenberg Blocks, plus multiple pre-made free block templates for the WordPress block editor.


MotoPress 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે