એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF)

એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF) તમને શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ક્ષેત્રો સાથે WordPress ને સરળતાથી કસ્ટમાઇઝ…


WP Engine 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

CMB2

CMB2 is a metabox, custom fields, and forms library for WordPress that will blow your…


CMB2 team 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 31 મિનિટસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Dynamic Conditions

Activates conditions for dynamic tags to show/hide a widget or section.


RTO GmbH 70,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Photo Gallery Field

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds Photo Gallery field to any…


Navneil Naicker 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Field Template

The Custom Field Template plugin extends the functionality of custom fields.


Hiroaki Miyashita 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Genesis Custom Blocks

Custom blocks for WordPress made easy.


Genesis Custom Blocks 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Product Input Fields for WooCommerce

Add custom product input fields to your WooCommerce products. Let customers personalize/customize products effortlessly. Elevate…


Tyche Softwares 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Xprofile Custom Field Types

Buddypress Xprofile Custom Field Types adds extra custom profile fields to BuddyPress. Field types are:…


BuddyDev 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

NextGEN Custom Fields

Creates the ability to quickly and easily add custom fields to NextGEN Galleries and Images.


Shaun Alberts 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Fold Flexible Content

A simple plugin for enhancing the ACF Flexible Content Field. Collapsed flexible content panels with…


Urban Sanden 700+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.28 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

CMB2 Taxonomy

CMB2 Taxonomy will create metaboxes and forms with custom fields for your taxonomies using the…


José Carlos Chávez 400+ સક્રિય સ્થાપનો 4.1.40 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress to WordPress Full Sync

BuddyPress to WordPress Full Sync lets BuddyPress xProfile fields to synchronize with WordPress user fields


Envire Web Solutions 400+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Required Fields

Required Fields can help you write your Posts, Pages without forgetting fields, if you forget…


NikosTsolakos 400+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Remove Fields

Remove the website field from the comment form and also remove some other rarely used…


Nabil Kadimi 300+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.31 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે