એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્

શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ફિલ્ડ્ સાથે WordPress કસ્ટમાઇઝ કરો.


Elliot Condon 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

CMB2

CMB2 is a metabox, custom fields, and forms library for WordPress that will blow your…


CMB2 team 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Field Template

The Custom Field Template plugin extends the functionality of custom fields.


Hiroaki Miyashita 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Dynamic Conditions

Activates conditions for dynamic tags to show/hide a widget or section.


RTO GmbH 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Photo Gallery Field

A lightweight extension of Advanced Custom Field (ACF) that adds Photo Gallery field to any…


Navneil Naicker 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Block Lab

The easy way to build custom blocks for Gutenberg.


Block Lab 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Xprofile Custom Field Types

Buddypress Xprofile Custom Field Types adds extra custom profile fields to BuddyPress. Field types are:…


BuddyDev 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Genesis Custom Blocks

Custom blocks for WordPress made easy.


Genesis Custom Blocks 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

NextGEN Custom Fields

Creates the ability to quickly and easily add custom fields to NextGEN Galleries and Images.


Shaun Alberts 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.9.33 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

PostLinks

(Beta) An extension of Fields, a custom field management plugin. PostLinks provides additional field types…


Khanh 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Fold Flexible Content

A simple plugin for enhancing the ACF Flexible Content Field. Collapsed flexible content panels with…


Urban Sanden 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.6.20 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress to WordPress Full Sync

BuddyPress to WordPress Full Sync lets BuddyPress xProfile fields to synchronize with WordPress user fields


Envire Web Solutions 800+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે