એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF)

એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF) તમને શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ક્ષેત્રો સાથે WordPress ને સરળતાથી કસ્ટમાઇઝ…


WP Engine 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Quick Page/Post Redirect Plugin

Easily redirect pages/posts or custom post types to another page/post or external URL by specifying…


anadnet 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SEO SIMPLE PACK

This is a very simple SEO plugin. You can easily set and customize meta tags…


LOOS,Inc. 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Meta Tag Manager

Easily add and manage custom meta tags to various parts of your site or on…


Pixelite 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 20 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Smart Custom Fields

Smart Custom Fields is a simple plugin for managing custom fields.


inc2734 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Field Template

The Custom Field Template plugin extends the functionality of custom fields.


Hiroaki Miyashita 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Taxonomy Ordering

Quickly and easily reorder taxonomy terms with an easy to use and intuitive drag and…


YIKES, Inc. 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Meta SEO

WP Meta SEO gives you the control over all your SEO optimization. Bulk SEO content…


JoomUnited 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

G Meta Keywords

G Meta Keywords (GMK) is a simple but useful WordPress add-on that allows you to…


Sinan Yorulmaz 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.18 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Meta Generator and Version Info Remover

This plugin will remove the version info appended to enqueued style and script urls along…


Pankaj Kumar Mondal 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP REST API Controller

Enable a UI to toggle visibility and customize properties in WP REST API requests.


Evan Herman 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Meta Widget

Clone of the standard Meta widget plus options to hide log in/out, admin, feed and…


bitacre 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Easy WP Meta Description

Simple and easy to use wordpress plugin to add the meta description tag in html…


Mats Westholm 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple SEO

Allows the modification of META titles, descriptions and keywords for all pages and posts. Also…


David Cole 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

NS Featured Posts

A plugin for making posts, pages or custom post types featured. User can enable/disable Featured…


Nilambar Sharma 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે