એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્

શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ફિલ્ડ્ સાથે WordPress કસ્ટમાઇઝ કરો.


Elliot Condon 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Quick Page/Post Redirect Plugin

Easily redirect pages/posts or custom post types to another page/post or external URL by specifying…


anadnet 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Meta and Date Remover

Remove meta author and date information from posts and pages. Hide from Humans and Search…


Prasad Kirpekar 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ultimate Nofollow

Adds a checkbox in the insert link popup box for including rel="nofollow" in links as…


5fifty 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Smart Custom Fields

Smart Custom Fields is a simple plugin for managing custom fields.


inc2734 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Meta SEO

WP Meta SEO gives you the control over all your SEO optimization. Bulk SEO content…


JoomUnited 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All Meta Tags

Easily and safely add your custom meta tags to the WordPress website's head section. This…


Space X-Chimp 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Taxonomy Ordering

Quickly and easily reorder taxonomy terms with an easy to use and intuitive drag and…


YIKES, Inc. 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Meta Widget

Clone of the standard Meta widget plus options to hide log in/out, admin, feed and…


bitacre 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Title and Nofollow For Links

The plugin adds a title and a rel="nofollow" checkbox to the insert link popup box.


WPKube 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

JM Twitter Cards

Easy integration of Twitter cards in WordPress. All card types provided.


Julien Maury 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Meta Generator and Version Info Remover

This plugin will remove the version info appended to enqueued style and script urls along…


Pankaj Kumar Mondal 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

G Meta Keywords

G Meta Keywords (GMK) is a simple but useful WordPress add-on that allows you to…


Sinan Yorulmaz 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SEO SIMPLE PACK

This is a very simple SEO plugin. You can easily set and customize meta tags…


LOOS,Inc. 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP REST API Controller

Enable a UI to toggle visibility and customize properties in WP REST API requests.


YIKES, Inc. 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Easy WP Meta Description

Simple and easy to use wordpress plugin to add the meta description tag in html…


Mats Westholm 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે