એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF)

એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF) તમને શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ક્ષેત્રો સાથે WordPress ને સરળતાથી કસ્ટમાઇઝ…


WP Engine 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Quick Page/Post Redirect Plugin

Easily redirect pages/posts or custom post types to another page/post or external URL by specifying…


anadnet 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Meta and Date Remover

Remove meta author and date information from posts and pages. Hide from Humans and Search…


Prasad Kirpekar 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SEO SIMPLE PACK

This is a very simple SEO plugin. You can easily set and customize meta tags…


LOOS,Inc. 90,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Custom Fields: Extended

All-in-one enhancement suite that improves WordPress & Advanced Custom Fields.


ACF Extended 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Smart Custom Fields

Smart Custom Fields is a simple plugin for managing custom fields.


inc2734 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Taxonomy Ordering

Quickly and easily reorder taxonomy terms with an easy to use and intuitive drag and…


YIKES, Inc. 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Meta SEO

WP Meta SEO gives you the control over all your SEO optimization. Bulk SEO content…


JoomUnited 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

G Meta Keywords

G Meta Keywords (GMK) is a simple but useful WordPress add-on that allows you to…


Sinan Yorulmaz 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Meta Generator and Version Info Remover

This plugin will remove the version info appended to enqueued style and script urls along…


Pankaj Kumar Mondal 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Meta Widget

Clone of the standard Meta widget plus options to hide log in/out, admin, feed and…


bitacre 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP REST API Controller

Enable a UI to toggle visibility and customize properties in WP REST API requests.


Evan Herman 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Easy WP Meta Description

Simple and easy to use wordpress plugin to add the meta description tag in html…


Mats Westholm 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple SEO

Allows the modification of META titles, descriptions and keywords for all pages and posts. Also…


David Cole 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

JM Twitter Cards

Easy integration of Twitter cards in WordPress. All card types provided.


Julien Maury 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

User Shortcodes Plus

Add simple user shortcodes to WordPress for displaying information, including custom meta and avatars, for…


Kyle B. Johnson 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.19 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે