જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

બેકઅપ અને માલવેર સ્કેન જેવા શક્તિશાળી એક-ક્લિક સાધનો સાથે તમારી વર્ડપ્રેસ સુરક્ષા સુધારો. આંકડા, સીડીએન…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ManageWP Worker

A better way to manage dozens of WordPress websites.


GoDaddy 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All In One WP Security & Firewall

A comprehensive, user-friendly, all in one WordPress security and firewall plugin for your site.


Tips and Tricks HQ, Peter Petreski, Ruhul, Ivy 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Safe SVG

Enable SVG uploads and sanitize them to stop XML/SVG vulnerabilities in your WordPress website


Daryll Doyle 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Admin Menu Editor

Lets you edit the WordPress admin menu. You can re-order, hide or rename menus, add…


Janis Elsts 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SiteGround Security

SiteGround Security is the all-in-one security solution for your WordPress website.


SiteGround 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Activity Log

The #1 Activity Log plugin helps you monitor & log all changes and activities on…


Activity Log Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Titan Anti-spam & Security

Anti-spam, Site Security Check & Malware Scanner.


CreativeMotion 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Hide My WP Ghost – Security Plugin

Hide all common paths, wp-admin, wp-login, wp-content, plugins, themes, authors, comments, xml-rpc, etc. Add Firewall,…


WPPlugins - WordPress Security Plugins 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે