જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

બેકઅપ અને માલવેર સ્કેન જેવા શક્તિશાળી એક-ક્લિક સાધનો સાથે તમારી વર્ડપ્રેસ સુરક્ષા સુધારો. આંકડા, સીડીએન…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ManageWP Worker

A better way to manage dozens of WordPress websites.


GoDaddy 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

iThemes Security

The Best WordPress Security Plugin to Secure & Protect WordPress


iThemes 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All In One WP Security & Firewall

A comprehensive, user-friendly, all in one WordPress security and firewall plugin for your site.


All In One WP Security & Firewall Team 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Safe SVG

Enable SVG uploads and sanitize them to stop XML/SVG vulnerabilities in your WordPress website


10up 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SiteGround Security

SiteGround Security is the all-in-one security solution for your WordPress website.


SiteGround 500,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Admin Menu Editor

Lets you edit the WordPress admin menu. You can re-order, hide or rename menus, add…


Janis Elsts 300,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Activity Log

The #1 Activity Log plugin helps you monitor & log all changes and activities on…


Activity Log Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે