વર્ડપ્રેસ બીટા પરીક્ષક

વર્ણન

This plugin provides an easy way to get involved with beta testing WordPress.

Once installed it will enable you to upgrade your website to the latest Nightly, Beta, or Release Candidate at the click of a button using the built in upgrader.

By default once enabled it switches your website onto the point release update channel.

For the more adventurous there is the option to switch to the bleeding edge (trunk) of development.

તમે શરૂ કરો તે પહેલાં બૅકઅપ ભૂલશો નહીં!

Please enable auto-updates for this plugin to ensure future changes are properly handled with core updates.

વધારાની સેટિંગ્સ

There is a setting to Skip successful autoupdate emails. It functions to disable sending emails to the admin user for successful autoupdates. Only emails indicating failures of the autoupdate process are sent.

There is a setting to Hide the Report a Bug feature.

Report a Bug

This feature will hopefully promote the testing and reporting of issues to the appropriate location.

There is a Report a Bug admin menu item to directly take the user to the Report a Bug tab in WordPress Beta Tester. In the Report a Bug tab you can copy a bug report template for use in Trac or GitHub.

PRs are welcome on GitHub.

સ્ક્રીનશોટ

 • This shows the main administration page for the plugin
 • આ પ્લગઇન માટે વિશેષ સેટિંગ્સ પૃષ્ઠ બતાવે છે
 • This shows the Dashboard callout
 • This shows the ‘Report a Bug’ tab

સ્થાપન

 1. Upload to your plugins folder, usually wp-content/plugins/
 2. પ્લગઇન સ્ક્રીન પર પ્લગઇન સક્રિય કરો.
 3. પ્લગઇન્સને ગોઠવવા માટે સાધનો પર નેવિગેટ કરો … બીટા પરીક્ષણ.
 4. Under Mulitsite, navigate to Settings … Beta Testing to configure the plugin.
 5. Visit Dashboard … Upgrade (Or Tools … Upgrade in versions before 3.0) and update to the latest Beta Release.

સમીક્ષાઓ

ઓગસ્ટ 7, 2023
I have been using the WordPress Beta Tester plugin for a few months now, and I am blown away by its performance. This plugin has revolutionized the way I test and review WordPress updates, making it easy and hassle-free. One of the best things about this plugin is its simplicity. The interface is straightforward and easy to navigate, making it simple to install and configure. I love how I can easily manage which updates I want to test and review, and how the plugin keeps me informed of the status of each update. Another great feature of the plugin is its reliability. I have yet to experience any issues or bugs with the plugin, and I know that it is constantly being updated and improved by the WordPress team. Overall, I highly recommend the WordPress Beta Tester plugin to any WordPress user who wants to stay ahead of the game and test the latest updates before they are released to the public. It is a must-have plugin for anyone who values the security and stability of their plugin/theme/website.
ઓગસ્ટ 4, 2020
Always make a backup when testing development releases. Worked great on my end allowing me to see WP 5.5 RC1 and RC2 with improved performance. Thank you for giving us a plugin that allows us to see the future of WordPress!
43 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“વર્ડપ્રેસ બીટા પરીક્ષક” નું 27 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“વર્ડપ્રેસ બીટા પરીક્ષક” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

3.5.5 / 2023-10-19

 • add Settings to action links, thanks @0aveRyan

3.5.4 / 2023-09-09

 • use automatic_updates_send_debug_email filter to turn off sending debug email
 • mysql_get_client_info() no longer in PHP 7.0, switch to mysqli_get_client_info()
 • make anonymous functions static

3.5.3 / 2023-08-10

 • update for changed standalone afragen/test-reports plugin
 • set actual next beta/RC in messaging

3.5.2 / 2023-07-12

 • fix dev-notes URL

3.5.1 / 2023-07-06

 • add setting in વધારાની સેટિંગ્સ to hide Report a Bug
 • add filter wpbt_hide_report_a_bug
 • update if Report a Bug plugin active
 • link to settings if Report a Bug is hidden
 • update for latest WP API responses, thanks @dd32

3.5.0 / 2023-06-30

 • update dashboard widget for MarComm publishing of posts
 • update to correctly identify Opera browser in Report a Bug
 • update API query when channel set to beta or RC and version is non-current
 • fix WP_Beta_Tester::switch_update_offer() to correctly display ‘Update’ or ‘Re-install’ buttons on update-core.php
 • remove unused item from વધારાની સેટિંગ્સ tab

3.4.1 / 2023-05-26

 • Report a Bug only for logged in users

3.4.0 / 2023-05-21

 • update to point release if set for development beta/rc and new point release occurs

3.3.8 / 2023-05-18

 • update composer.json
 • update GitHub Actions
 • update to correctly return ‘upgrade’ or ‘latest’ offer when set to ‘beta’ or ‘rc’ stream

3.3.7 / 2023-03-28

 • better fix for spacing of bug report copy
 • Report a Bug: update database data for SQLite

3.3.6 / 2023-02-25

 • fix spacing of bug report copy

3.3.5 / 2023-02-22

 • updated dashboard widget with some better dynamic information
 • Report a Bug: introduce search button
 • updated strings
 • Report a Bug: Truncate the value of mysqli::$client_info

3.3.4 / 2023-03-20

 • PHP 5.6 and EOD, why we can’t have nice looking code in the editor

3.3.3 / 2023-03-20

 • add an icon 🐞
 • improved environment data and display
 • improve clipboard text for insertion
 • lots of other stuff for Colin to do

3.3.2 / 2023-03-17 🇮🇪☘️

 • more fixes for ‘Report a Bug’
 • updated/added strings
 • some developery stuff

3.3.1 / 2023-03-17 ☘️

 • update readme
 • sort listed plugins in ‘Report a Bug’
 • add mu-plugins in ‘Report a Bug’
 • fix for multisite
 • initiate plugin in plugins_loaded

3.3.0 / 2023-03-16

 • added Report a Bug feature, thanks @costdev, @ironprogrammer

3.2.9 / 2023-02-27

 • mitigate some issues/possible issues with PHP 8.1/8.2

3.2.8 / 2023-02-07

 • Composer 2.5.2 is fixed.

3.2.7 / 2023-02-07

 • revert to Composer v2.2.x locally for autoloader compatibility

3.2.6 / 2023-01-30

 • revert to Composer v2.5.0 as v2.5.1 has bug causing fatal, fixed in next version of Composer

3.2.5 / 2023-01-29

 • added auto display relative fields immediately bleeding edge option is selected, thanks @Preciousomonze
 • fixes for PHP8.1

3.2.4 / 2022-11-07

 • return empty array for 8.1 compatibility

3.2.3 / 2022-09-29

 • update for PHP 8.1 compatibility

3.2.2 / 2022-06-23

 • correctly use sanitize_url() and esc_url()
 • fix WP_Config_Transformer to get anchor if wp-config.php has been modified

3.2.1 / 2022-04-13

 • update composer to work with PHP 5.6

3.2.0 / 2022-04-12

 • use sanitize_key() for nonces
 • fix for transition from WP x.9 to WP x.0 to display correct next versions

3.1.5 / 2022-01-28

 • use sanitize_title_with_dashes() as sanitize_file_name() maybe have attached filter that changes output
 • fix variable docblocks
 • update nonce checks

3.1.4 / 2021-09-24 Hotfix

 • don’t load pluggable.php for wp_create_nonce(), load in plugins_loaded hook

3.1.3 / 2021-09-23

 • nonce, escape, and sanitize all the things

3.1.2 / 2021-09-04

 • only use esc_attr_e for translating strings

3.1.1 / 2021-07-11

 • add @10up GitHub Actions WordPress SVN integration
 • update Codex links for HelpHub links @audrasjb

3.1.0 / 2021-02-08

 • update for working correctly if new WP_AUTO_UPDATE_CORE constant is used.
 • update WP_Beta_Tester::channel_switching_modification() to update past current release if appropriate
 • tweak next versions when coming from point release to bleeding edge

3.0.10 / 2021-01-11

 • re-write WP_Beta_Tester::get_current_wp_release() to check https://api.wordpress.org/core/stable-check/1.0/
 • fix WPBT_Core::get_next_versions() if user on current release
 • tweak WP_Beta_Tester::channel_switching_modification() to work correctly with $wp_version <= $current_release and if on current release

3.0.9 / 2020-12-01

 • add conditional for filter to fix core_update_footer(), fixed in r49708
 • simplify some preg_match() calls
 • fix PHP warning

3.0.8 / 2020-11-28

 • fix some PHP errors when using older versions of WP, for testing updates directly from these older versions like when using Core Rollback plugin

3.0.7 / 2020-11-24

 • tweak to channel_switching_modification()

3.0.6 / 2020-11-21

 • improved flow between Bleeding edge and Point release

3.0.5 / 2020-11-18

 • don’t show beta as a next version when on RC

3.0.4 / 2020-11-17

 • fix to correctly downgrade from Bleeding edge to Point release nightlies.
 • hide stream options other than Nightlies for Point release channel until new Updates API changes
 • add settings for future Updates API above
 • added channel_settings_migrator() for switching between Bleeding edge and Point release channels

3.0.1 – 3.0.3 / 2020-10-27

 • fixed regex to get next versions
 • really didn’t need to use ReflectionClass 🤦‍♂️, thanks @pbiron
 • use ReflectionClass to get static variable $core_update_constant from class WP_Beta_Tester into class WPBT_Core

3.0.0 / 2020-10-23

 • major refactor for new core update API, thanks @dd32!
 • now requires PHP >5.6
 • allows for overrides when using the WP_AUTO_UPDATE_CORE constant
 • update on-screen help

2.2.13 / 2020-09-05

 • enclose WPConfigTransformer in try/catch

2.2.12 / 2020-08-10

 • fix intermittent PHP warning #21
 • deactivate and die if user attempting to run with wordpress-develop

2.2.11 / 2020-08-01

 • minor cleanup

2.2.10 / 2020-05-01

 • sanitize, escape & ignore
 • move multiline boolean operator to front of line, new guidelines in WPCS
 • fix correct_versions_for_downgrade() for being on current release version

2.2.9 / 2020-03-24

 • delete development RSS feed transient after core upgrade

2.2.8 / 2020-03-17 🍀

 • add Dev Notes and Field Guide links to dashboard
 • add text/link for bug reporting to trac
 • add help tabs to screen
 • arbitrarily changed settings page id from wp_beta_tester to wp-beta-tester 😏

2.2.7 / 2020-03-02

 • update trac link in callout for closed or reopened tickets on the milestone
 • only show Beta Tester Settings page link in callout with appropriate privileges, using manage_network_options and manage_options
 • menu to Settings page also checks privileges as above

2.2.6 / 2020-02-25

 • removed extra </li> in dashboard callout, 4th time’s the charm 😭

2.2.5 / 2020-02-25

 • less greedy regex for matching release posts in RSS for dashboard callout

2.2.4 / 2020-02-25 🤦‍♂️

 • added dashboard widget for network dashboard

2.2.3 / 2020-02-25

 • add dashboard widget callout for testing

2.2.2 / 2020-02-22

 • fix for strange Core API response where preferred version response contained the word ‘version’. We now grab the last word of that response

2.2.1 / 2020-02-20

 • fix some i18n strings, thanks @pedro-mendonca

2.2.0 / 2020-02-19

 • added support for updating to the beta/RC offer. Based on and with tons of help from @pbrion, thanks Paul 👏🏻
 • fixed so a downgrade from ‘unstable’ to ‘point’ serves the correct download
 • test and exit from વધારાની સેટિંગ્સ if wp-config.php is not writeable

2.1.0 / 2019-09-17

 • add extra setting to skip successful autoupdate emails
 • add description to checkbox settings
 • composer update

2.0.4

 • add update version information to settings page text

2.0.3

 • સેટિંગ્સ ટૅબ્સ માટે a11y ફિક્સેસ
 • update wp-cli/wp-config-transformer

2.0.2

 • ચેકબોક્સ માટે a11y ફિક્સેસ, આભાર @audrasjb

2.0.1

 • fix for incorrect last updated message

2.0.0

 • near complete re-write to use more OOPy practices
 • અલગ વર્ગોમાં અલગ પ્રક્રિયા મૂકો
 • વધારાની સેટિંગ્સ માટે બહુવિધ સેટિંગ્સ ટૅબ્સ માટે પરવાનગી આપે છે

1.2.6

 • વધારાની કોડ દૂર કરો
 • GitHub પ્લગઇન URI હેડર ઉમેરો

1.2.5

 • fixed error message for downgrading version, thanks @andreas-andersson

1.2.4

 • don’t use $GLOBALS

1.2.3

 • updated a few strings and correct typos
 • run through WPCS linter
 • fixed translation strings to include HTML in context and properly escape with wp_kses_post()
 • fixed link to settings page under Multisite

1.2.2

 • change wording from blog to website

1.2.0

 • એસ્કેપ આઉટપુટ
 • Indicate that Bleeding edge nightlies are trunk
 • નવા સ્ક્રીનશૉટ
 • લિનટરથી કોડ સુધારણા

1.1.2

 • PHP 5.2 સુસંગતતા માટે અનામિક કાર્ય દૂર કરો.

1.1.1

 • PHP 7.1 માટે ફિક્સ્ડ PHP નોટિસ
 • made URL scheme agnostic

1.1.0

 • મલ્ટીસાઇટ હેઠળ યોગ્ય રીતે કામ કરવા માટે સ્થિર.

1.0.2

 • 4.7 ના સંસ્કરણ સુધી અપડેટનું પરીક્ષણ કર્યું
 • મલ્ટિસાઇટમાં સેટિંગ્સ સ્ક્રીનના સ્થાનને ઠીક કરો (નેટવર્ક સંચાલનમાં સેટિંગ્સ હેઠળ ખસેડવામાં)
 • નાના લખાણ સુધારાઓ

1.0.1

 • અપડેટને સંસ્કરણ 4.5 સુધી પરીક્ષણ કર્યું છે.
 • PHP7 નાપસંદ થયેલ કન્સ્ટ્રક્ટર નોટિસ ફિક્સ.
 • પ્લગઇન સ્લગ સાથે મેળ કરવા માટે ટેક્સ્ટ ડોમેન બદલો
 • HTTPS વાપરવા માટે WordPress.org લિંક્સ અપડેટ કરો.
 • ભાષા પેકની તરફેણમાં જૂના બંડલ કરેલા અનુવાદોને દૂર કરો.

1.0

 • 4.2 સુધી આવૃત્તિનું પરીક્ષણ કર્યું
 • સ્ક્રીનશોટ અપડેટ કરો
 • જોડીમાં ટાઇપોઝ ફિક્સ કરો

See old-changelog.txt for previous changelog items