વ્યાપારી આધારભૂત જીપીએલ(GPL) થીમ્સ

જ્યારે અમારી ડિરેક્ટરીમાં સારી થીમ્સ થી પૂર્ણ છે, ક્યારેક લોકો કંઈક વાપરવા માંગે છે જે તેઓ જાણે છે કે તેની પાછળ આધાર છે, અને તે માટે કિંમત આપવા વાંધો નથી. જીપીએલ(GPL) નું કહેવું નથી કે બધું શૂન્ય ખર્ચે હોવું જ જોઈએ, માત્ર કે જ્યારે તમે સોફ્ટવેર મેળવો તે કેવી રીતે તમે તેનો ઉપયોગ કરો છો તે માટે સ્વતંત્રતાઓ મર્યાદિત ન જોઈએ.

કે મન સાથે, અહીં જે જાણતાઓનો એક સંગ્રહ છે જે વધારાની ચૂકવણી સાથે તેમને આસપાસ ઉપલબ્ધ સેવાઓ સાથે જીપીએલ થીમ્સ પૂરી પાડે છે. અમુકને તમે ઍક્સેસ કરવા ચૂકવણી કરી શકો છો, અમુક સભ્યપદ સાઇટ્સ છે, અમુક તમને શૂન્ય ખર્ચ માટે થીમ આપી શકે છે અને માત્ર આધાર માટે ચાર્જ કરે છે. તેઓ બધા સામાન્ય હોય છે, તેમની પાછળ જે લોકો ઓપન સોર્સ, વર્ડપ્રેસ, અને તેના જીપીએલ લાયસન્સ આધાર આપે છે.

Want to see your company on this list? View the requirements.

Themes List

તમે આ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં ગમશે, તો વર્ડપ્રેસ ડોટ ઓઆરજી પર થીમ્સ માટે તમારી માહિતી મોકલો. સમાવવા માટે, તમારે કરવું જોઈએ: