એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

વર્ણન

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to prevent your site from publishing malicious content. You can review the comment spam it catches on your blog’s “Comments” admin screen.

એકીસમેટ માં આ મુખ્ય લક્ષણો નો સમાવેશ થાય છે:

 • બધી ટિપ્પણીઓને આપમેળે તપાસ કરે છે અને તે સ્પામ જેવો દેખાય છે તે ફિલ્ટર કરે છે.
 • Each comment has a status history, so you can easily see which comments were caught or cleared by Akismet and which were spammed or unspammed by a moderator.
 • URLs are shown in the comment body to reveal hidden or misleading links.
 • મધ્યસ્થીઓ દરેક વપરાશકર્તા માટે માન્ય ટિપ્પણીઓની સંખ્યાને જોઈ શકે છે.
 • A discard feature that outright blocks the worst spam, saving you disk space and speeding up your site.

PS: You’ll be prompted to get an Akismet.com API key to use it, once activated. Keys are free for personal blogs; paid subscriptions are available for businesses and commercial sites.

સ્થાપન

Upload the Akismet plugin to your blog, activate it, and then enter your Akismet.com API key.

1, 2, 3: તમારુ કામ પૂરું!

સમીક્ષાઓ

ઓગસ્ટ 4, 2020
Давно использую этот плагин на своих сайтах и никогда не возникало с ним каких-либо проблем. Отлично фильтрует спам в комментариях, но дополнительно рекомендую вам в консоли администра, перейти в настройки комментариев и включить функцию одобрения комментариев в ручную и проверять каждый оставленный комментарий пользователями лично! Это необходимо для избежания грамматических ошибок и комментариев не по теме.
ઓગસ્ટ 4, 2020
Doesn't filter all bad messages, but it's such a great start I can't help but give it 5 stars
898 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ” નું 69 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

4.1.6

Release Date – 4 June 2020

 • Disable “Check for Spam” button until the page is loaded to avoid errors with clicking through to queue recheck endpoint directly.
 • Add filter “akismet_enable_mshots” to allow disabling screenshot popups on the edit comments admin page.

4.1.5

Release Date – 29 April 2020

 • Based on user feedback, we have dropped the in-admin notice explaining the availability of the “privacy notice” option in the AKismet settings screen. The option itself is available, but after displaying the notice for the last 2 years, it is now considered a known fact.
 • Updated the “Requires at least” to WP 4.6, based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet
 • Moved older changelog entries to a separate file to keep the size of this readme reasonable, also based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet

4.1.4

Release Date – 17 March 2020

 • Only redirect to the Akismet setup screen upon plugin activation if the plugin was activated manually from within the plugin-related screens, to help users with non-standard install workflows, like WP-CLI.
 • Update the layout of the initial setup screen to be more readable on small screens.
 • If no API key has been entered, don’t run code that expects an API key.
 • Improve the readability of the comment history entries.
 • Don’t modify the comment form HTML if no API key has been set.

4.1.3

Release Date – 31 October 2019

 • Prevented an attacker from being able to cause a user to unknowingly recheck their Pending comments for spam.
 • Improved compatibility with Jetpack 7.7+.
 • Updated the plugin activation page to use consistent language and markup.
 • Redirecting users to the Akismet connnection/settings screen upon plugin activation, in an effort to make it easier for people to get setup.

4.1.2

Release Date – 14 May 2019

 • Fixed a conflict between the Akismet setup banner and other plugin notices.
 • Reduced the number of API requests made by the plugin when attempting to verify the API key.
 • Include additional data in the pingback pre-check API request to help make the stats more accurate.
 • Fixed a bug that was enabling the “Check for Spam” button when no comments were eligible to be checked.
 • Improved Akismet’s AMP compatibility.

4.1.1

Release Date – 31 January 2019

 • Fixed the “Setup Akismet” notice so it resizes responsively.
 • Only highlight the “Save Changes” button in the Akismet config when changes have been made.
 • The count of comments in your spam queue shown on the dashboard show now always be up-to-date.

4.1

Release Date – 12 November 2018

 • Added a WP-CLI method for retrieving stats.
 • Hooked into the new “Personal Data Eraser” functionality from WordPress 4.9.6.
 • Added functionality to clear outdated alerts from Akismet.com.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.